Industrial relations

Pomiar odmian stosunków pracy w Europie: analiza ilościowa

Printer-friendly version

W poprzednim badaniu Eurofound zidentyfikowano cztery kluczowe wymiary stosunków pracy: demokrację przemysłową, konkurencyjność przemysłową, sprawiedliwość społeczną oraz jakość pracy i zatrudnienia. Niniejsze sprawozdanie ma na celu stworzenie zestawu wskaźników do mierzenia wyników poszczególnych krajów w zakresie stosunków pracy pod kątem tych czterech wymiarów oraz opracowanie typologii systemów stosunków pracy, umożliwiającej analizę tendencji w różnych krajach. Sprawozdanie koncentruje się w szczególności na demokracji przemysłowej postrzeganej w tym kontekście jako podstawowy wymiar stosunków pracy oraz najbardziej pożądany model zarządzania pracą i zatrudnieniem.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely