Industrial relations

Pomiar odmian stosunków pracy w Europie: analiza ilościowa

W poprzednim badaniu Eurofound zidentyfikowano cztery kluczowe wymiary stosunków pracy: demokrację przemysłową, konkurencyjność przemysłową, sprawiedliwość społeczną oraz jakość pracy i zatrudnienia. Niniejsze sprawozdanie ma na celu stworzenie zestawu wskaźników do mierzenia wyników poszczególnych krajów w zakresie stosunków pracy pod kątem tych czterech wymiarów oraz opracowanie typologii systemów stosunków pracy, umożliwiającej analizę tendencji w różnych krajach. Sprawozdanie koncentruje się w szczególności na demokracji przemysłowej postrzeganej w tym kontekście jako podstawowy wymiar stosunków pracy oraz najbardziej pożądany model zarządzania pracą i zatrudnieniem.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz