Quality of life

Spójność społeczna i dobrostan w Europie

W ostatnich latach często mówi się o kryzysie spójności społecznej, tworzywa społecznego formującego nasze społeczności. W sprawozdaniu podjęto się empirycznego zgłębienia trafności tego alarmującego poglądu oraz rozważono wagę spójności społecznej w kontekście oceny przez obywateli jakości ich życia. Opierając się o dane z trzech ostatnich edycji Europejskiego Badania Jakości Życia (EQLS) Eurofoundu, przeprowadzonych w latach 2007, 2011 i 2016, w sprawozdaniu dokonano próby oceny obecnego poziomu spójności społecznej w UE i jego ewolucję z czasem. Kładzie się w nim szczególny nacisk na grupy narażone na ryzyko doświadczenia niewielkiej spójności społecznej oraz na czynniki społeczne, które przyczyniają się do powstawania spójności. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki pokazują, że oprócz przewidywanych sił napędowych spójności społecznej – dobrobytu, wysokich świadczeń w ramach systemu opieki społecznej sprzyjającemu włączeniu społecznemu, wysokiego poziomu edukacji i niskiego bezrobocia – istotną siłą napędową okazały się umiejętności cyfrowe, co prowadzi do bardziej spójnych społeczeństw i w związku z tym – szczęśliwszych obywateli w UE.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz