Monitoring EU convergence

Pozytywna konwergencja w UE: pojęcia, miary i wskaźniki

W następstwie kryzysu gospodarczego przywódcy i decydenci w UE uznali, że urzeczywistnienie Europy socjalnej wymaga, aby w kształtowaniu polityki konwergencja społeczna była traktowana tak samo, jak konwergencja gospodarcza. W tym kontekście Eurofound opracowała cykl badań mających na celu wykazanie, czy i w jakich przypadkach trendy społeczno-gospodarcze są zbieżne lub rozbieżne w różnych krajach. W sprawozdaniu wyznaczono koncepcyjne ramy wsparcia badań Eurofound w zakresie konwergencji. Opracowano metodologiczną strategię badania konwergencji i zastosowano ją do analizy wzorców w całej UE w ramach 37 wskaźników. Wskaźniki te obejmują cztery obszary społeczne: zatrudnienie, warunki pracy, warunki życia i czynniki społeczno-gospodarcze.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz