Promoting social cohesion and convergence

Czy Europa wiedzie prym pod względem jakości instytucjonalnej?

Policy brief
Opublikowane
7 Listopad 2022
pdf
Formats and languages
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Kluczowe ustalenia

 • Sprawnie działające instytucje wiążą się z wyższym produktem krajowym brutto (PKB) na mieszkańca, wyższymi wskaźnikami zatrudnienia i większym zaufaniem do rządu krajowego. Są również związane z niższym ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego, co potwierdza, że sprawnie działające instytucje są niezbędne dla osiągnięcia trwałej konwergencji gospodarczej i społecznej w UE.
Read more
 • Sprawnie działające instytucje wiążą się z wyższym produktem krajowym brutto (PKB) na mieszkańca, wyższymi wskaźnikami zatrudnienia i większym zaufaniem do rządu krajowego. Są również związane z niższym ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego, co potwierdza, że sprawnie działające instytucje są niezbędne dla osiągnięcia trwałej konwergencji gospodarczej i społecznej w UE.
 • Pomimo że państwa członkowskie UE-27 są liderami pod względem jakości instytucjonalnej na świecie, zgodnie z sześcioma wskaźnikami dobrego rządzenia na świecie (ang. Worldwide Governance Indicators, WGI), po kryzysie z 2008 r. skuteczność ich instytucji pogorszyła się w odniesieniu do wszystkich wskaźników. Tendencja ta jest szczególnie niepokojąca, biorąc pod uwagę ważną rolę instytucji we wzmacnianiu odporności społeczeństw na kryzysy oraz w dostępie do funduszy unijnych, które przyczyniają się do procesu wzmacniania tej odporności.
 • Nordyckie i zachodnioeuropejskie państwa członkowskie osiągnęły najlepsze wyniki w zakresie jakości instytucjonalnej w Europie w latach 1996-2020, a wyniki państw bałtyckich znacznie poprawiły się od czasu przystąpienia do UE, wyprzedzając państwa członkowskie z basenu Morza Śródziemnego, których wyniki spadły w ciągu ostatnich 12 lat. Wyniki państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej są stabilne; jednakże, pomimo pewnej poprawy, Bułgaria i Rumunia odnotowały najniższą jakość instytucjonalną w tym okresie.
 • Chociaż mechanizmy awaryjne i fundusze UE są ważnymi narzędziami odbudowy, potrzebny jest również bardziej długoterminowy nacisk na szczeblu UE na zapewnienie trwałej, pozytywnej konwergencji w zakresie jakości instytucjonalnej. Włączenie jakości instytucjonalnej do celów NextGenerationEU (narzędzia służącego odbudowie) stanowi ważną okazję do wzmocnienia potencjału administracyjnego i poprawy jakości zarządzania, tak aby państwa członkowskie mogły skuteczniej reagować na obecne i przyszłe niekorzystne wstrząsy gospodarcze i społeczne.
 • Z wcześniejszych badań wynika, że wyższa jakość instytucjonalna i silniejszy potencjał administracyjny mogą przyczynić się do zwiększenia wskaźnika absorpcji funduszy unijnych, jak również do maksymalizacji ich wpływu na wzrost gospodarczy w państwach członkowskich i regionach. To pokazuje, że poprawa jakości instytucjonalnej jest nie tylko bodźcem dla ogólnego wzrostu, ale także kluczowym wymogiem skutecznego zarządzania funduszami NextGenerationEU i dostępu do nich.
Read less

Podsumowanie

Jakość instytucjonalna jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu pozytywnej konwergencji gospodarczej i społecznej w UE, odgrywając zasadniczą rolę w rozwoju gospodarki, przyciąganiu inwestycji zagranicznych, zapewnianiu realizacji polityk i reform oraz skutecznym dostępie do funduszy UE. Zdolność inRead more

Jakość instytucjonalna jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu pozytywnej konwergencji gospodarczej i społecznej w UE, odgrywając zasadniczą rolę w rozwoju gospodarki, przyciąganiu inwestycji zagranicznych, zapewnianiu realizacji polityk i reform oraz skutecznym dostępie do funduszy UE. Zdolność instytucji publicznych do realizacji celów jest obecnie szczególnie istotna przy realizacji programu NextGenerationEU, ponieważ niska jakość instytucjonalna może uniemożliwić dostęp do funduszy i osłabić skuteczność samego programu. Niniejszy dokument orientacyjny przedstawia wyniki badania dotyczącego pozytywnej konwergencji w UE w odniesieniu do sześciu wskaźników dobrego rządzenia na świecie, opracowanych przez Bank Światowy. Choć wyniki pokazują, że Europa pozostaje w czołówce światowej pod względem jakości instytucjonalnej, od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. odnotowano pogorszenie. Aby odwrócić tę tendencję, konieczne jest podjęcie działań w dziedzinie zarządzania publicznego.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  28
  Nr referencyjny: 
  EF22026
  ISBN: 
  978-92-897-2288-9
  Nr katalogowy: 
  TJ-AR-22-002-EN-N
  DOI: 
  10.2806/512588
  Catalogue info

  Czy Europa wiedzie prym pod względem jakości instytucjonalnej?

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2022), Does Europe lead the way in institutional quality? Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  The policy brief contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Summary of convergence analysis of WGIs over 1996–2020, 1996–2008 and 2008–2020
  Table 2: Correlation of the WGIs and selected socioeconomic indicators

  List of figures

  Figure 1: EU performance on WGIs compared with global averages, 2020
  Figure 2: Clustering of countries according to the WGIs
  Figure 3: Trends in the WGIs across six European country groups
  Figure 4: Downward convergence in the Voice and accountability indicator, 1996–2020
  Figure 5: Downward convergence in the Political stability indicator, 1996–2020
  Figure 6: Downward convergence in the Government effectiveness indicator, 1996–2020
  Figure 7: Upward convergence in the Regulatory quality indicator, 1996–2020
  Figure 8: Upward convergence in the Rule of law indicator, 1996–2020
  Figure 9: Upward convergence in the Control of corruption indicator, 1996–2020

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz