Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Opublikowane
27 Listopad 2012
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Jakość życia w Europie: wpływ kryzysu - Streszczenie

  Authors: 
  Eurofound
  Co warunkuje zadowolenie z życia, radość, jak oceniamy naszą sytuację społeczną i bezpośrednie otoczenie oraz jakie zmiany zaszły w tym obszarze z powodu kryzysu gospodarczego? W ramach trzeciego europejskiego badania jakości życia przeprowadzono wywiady z 35 000 obywateli wszystkich państw członkowskich. W niniejszym sprawozdaniu przeglądowym przedstawiono wyniki oraz tendencje, ukazując faktycznie odczuwalne i wymierne skutki recesji. Chociaż ogólny poziom zadowolenia z życia zbytnio się nie zmienił, to w krajach najbardziej dotkniętych pogorszeniem się koniunktury gospodarczej odnotowano wyraźny spadek tendencji do optymistycznego spojrzenia w przyszłość oraz zaufania do instytucji. Najwyższy poziom deprywacji materialnej i niezadowolenia z sytuacji życiowej zgłaszają natomiast respondenci z uprzednio już słabszych grup społecznych – długotrwale bezrobotni, osoby w starszym wieku z Europy Środkowej i Wschodniej oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.  Pobierz PDF: PL (pdf 42.34 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz