Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Uaktualniono
2 Lipiec 2012
Opublikowane
5 Czerwiec 2012
pdf
Formaty

Podsumowanie

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  160
  Nr referencyjny: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Nr katalogowy: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef11821
  Catalogue info

  Piąte badanie warunków pracy w Europie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Praca odgrywa kluczową rolę w życiu osób, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Poprawa jakości pracy i warunków pracy od dawna stanowi jeden z priorytetów polityki unijnej, a ostatnio została podkreślona w strategii „Europa 2020” na rzecz „inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”. W piątym badaniu warunków pracy w Europie (EWCS) analizie poddano tak różnorodne kwestie, jak zagrożenia fizyczne, czas pracy, segregację płciową, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, reprezentowanie pracowników, organizację pracy, stres w pracy, rozwój umiejętności i wynagrodzenia, jak również zdrowie i dobre samopoczucie. W badaniu przedstawiono trendy dotyczące warunków pracy, wskazano główne czynniki zagrożeń oraz podkreślono kwestie wymagające włączenia do prowadzonej polityki. Piąte EWCS, bazujące na wywiadach przeprowadzonych z 44 000 pracowników z 34 krajów europejskich, stanowi bogaty zasób informacji i analiz na temat pracy w Europie w dzisiejszych czasach we wszystkich jej wymiarach.  Pobierz PDF: PL (pdf 42.45 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2020. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz