Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Opublikowane
3 Grudzień 2013
pdf
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four cRead more
This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
Read less

Formaty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Catalogue: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13621
  Catalogue info

  Jakość życia w Europie: nierówności społeczne

  Authors: 
  Eurofound
  Raport dotyczy analizy nierówności społecznych w zakresie dystrybucji wolności i szans pomiędzy osobami i podgrupami ludności w Europie. Opierając się na danych z europejskiego badania jakości życia (EQLS), zgromadzono dowody na istnienie nierówności społecznych w czterech podstawowych obszarach życia: zdrowia, poziomu życia, pracy i wykorzystania czasu oraz życia prywatnego, rodzinnego i społecznego. Zbadano rolę ważnych determinant nierówności społecznych, w tym płci, wieku, niepełnosprawności, stanu zatrudnienia i obywatelstwa, jak również innych czynników. W raporcie stwierdza się, że w niektórych przypadkach istnieją dowody wskazujące na upowszechnienie się trudności oraz pogłębienie nierówności społecznych pomiędzy drugim badaniem EQLS w 2007 r. i trzecim w 2011 r. Zaleca się, aby zainteresowaniu wielowymiarowymi aspektami dobrostanu towarzyszyły skuteczne działania publiczne na rzecz zwalczania nierówności społecznych i aby działania te zostały wpisane w nurt ogólnej polityki na szczeblu europejskim i państw członkowskich.  Pobierz PDF: PL (pdf 42.63 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz