Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Opublikowane
6 Listopad 2013
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 25 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef13591
  Catalogue info

  Jakość życia w Europie – subiektywne samopoczucie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Sprawozdanie bada wpływ kryzysu na subiektywne samopoczucie Europejczyków. W 2011 r. PKB na mieszkańca w 22 z ówczesnych 27 państw członkowskich UE znajdowało się poniżej poziomu z 2008 r., a poziom bezrobocia był wyższy w 25 z nich. Wskaźniki te pokazują niepokojącą tendencję, ale sprawozdanie wnika głębiej, próbując odpowiedzieć na różne pytania: Jaki jest ich rzeczywisty wpływ na życie ludzi? Kogo kryzys dotknął najbardziej? Gdzie nastąpiły zmiany na lepsze, jeżeli chodzi o samopoczucie? Co wyjaśnia zróżnicowanie w samopoczuciu w Europie? Jak polityka może zwiększyć lub zahamować spadek samopoczucia w przyszłości? Wysunięty wniosek jest następujący: kryzys może nie wpływać na samopoczucie poszczególnych osób w równy sposób ani na wszystkie aspekty samopoczucia. Samopoczucie spadło w wielu krajach europejskich i jednocześnie pozostało najwyższe w krajach północnych. Jednak spadki samopoczucia w wielu zachodnich krajach UE zostały zrównoważone przez wzrosty w krajach wschodnich. Grupy społeczne o niskim samopoczuciu to osoby ograniczone niepełnosprawnością lub chorobą oraz bezrobotni.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz