Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

Report
Opublikowane
31 Październik 2014
pdf
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 24 languages

PDF

Podsumowanie

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the Read more

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising. EU-level efforts to promote mobility are sometimes overshadowed at national level by concerns over the potential negative effects of migrant inflows including the undercutting of local wage rates, the abuse of welfare systems and the financial burden that inactive migrants may put on welfare systems. This report documents the current picture of labour mobility within the EU, and puts forward some policy pointers for facilitating the flow of workers while minimising abuses of the migrant worker system and making for smoother transitions for migrant workers. An executive summary is available.

Read less

Formaty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1456
  ISBN: 
  978-92-897-1232-3
  Catalogue: 
  TJ-01-14-724-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74031
  Catalogue info

  Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

  The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14561
  Catalogue info

  Mobilność pracowników w UE: najnowsze tendencje i polityka

  Authors: 
  Eurofound

  Komisja Europejska promuje mobilność geograficzną jako strategię zmniejszenia rozbieżności między popytem a podażą na europejskich rynkach pracy. Podczas gdy poziom migracji w obrębie poszczególnych państw członkowskich UE i między nimi jest niski w porównaniu z innymi regionami OECD, odsetek unijnych migrantów pracujących w UE rośnie. Nad podejmowanymi na szczeblu UE wysiłkami na rzecz promowania mobilności czasami przeważają potencjalne negatywne skutki napływu migrantów, między innymi podcięcie lokalnych płac, nadużywanie siatek bezpieczeństwa socjalnego i obciążenia finansowe, które migranci bierni zawodowo mogą stwarzać dla tych siatek. W sprawozdaniu tym udokumentowano aktualną sytuację w zakresie mobilności pracowników w UE oraz przedstawiono szereg wskazówek dotyczących polityki mających na celu ułatwienie przepływu pracowników przy jednoczesnym zminimalizowaniu nadużyć systemu przez pracowników migrujących i zapewnieniu im łatwiejszej zmiany miejsca pracy.

  Available in 24 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz