Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Opublikowane
10 Grudzień 2015
pdf
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refRead more

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. 

Read less

Formaty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15581
  Catalogue info

  Wyzwania związane z koordynacją polityki dotyczącej obywateli państw trzecich

  Authors: 
  Eurofound

  Imigracja stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań polityki na szczeblu krajowym i europejskim. Mimo że imigracja jest przedmiotem bardzo szczegółowych uregulowań na mocy indywidualnych aktów prawnych, całokształt polityki migracyjnej jest postrzegany jako wyzwanie. Znaczny napływ uchodźców w ostatnich miesiącach diametralnie zmienił sytuację w Europie. Większość państw zastanawia się, jak odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby osób ubiegających się o azyl w sposób kompleksowy i skoordynowany, przy jednoczesnym uwzględnieniu długofalowych problemów związanych z integracją. Ponadto wszystkie strony zdają sobie sprawę, że obecne wyzwania związane z deficytem siły roboczej i zmianami demograficznymi nieprędko znikną i wymagają szeroko zakrojonej polityki. Sprawozdanie dotyczy głównie obywateli państw trzecich i zawiera analizę sposobów koordynacji polityki związanej z migracją, rynkiem pracy i integracją. Zawiera również analizę skuteczności koordynacji polityki w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społecznych i inicjatyw szczebla lokalnego.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz