Job tenure in turbulent times

Report
Uaktualniono
16 Lipiec 2015
Opublikowane
15 Lipiec 2015
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to different sociodemographic and job characteristics (gender, age, skill level, permanent and temporary employment, occupation and economic sector), examining in particular how tenure evolved before and during the economic and financial crisis. The link between job tenure and earnings was also investigated. Although the descriptive evidence did not reveal a decline in mean tenure or a decline in the relative importance of long-term employment relationships, analyses controlling for certain sociodemographic and job characteristics provided some evidence of an underlying trend of declining average tenure in EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  112
  Reference No: 
  EF1524
  ISBN: 
  978-92-897-1385-6
  DOI: 
  10.2806/420768
  Catalogue info

  Job tenure in turbulent times

  This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to different sociodemographic and job characteristics (gender, age, skill level, permanent and temporary employment, occupation and economic sector), examining in particular how tenure evolved before and during the economic and financial crisis.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15241
  Catalogue info

  Staż pracy w niespokojnych czasach

  Authors: 
  Eurofound

  W niniejszym sprawozdaniu opisano wyniki badania na temat zmian w obszarze stażu pracy w UE w latach 2002–2012. Zbadano zmiany w zakresie średniego stażu, a także rozkład krótkiego i długiego stażu w UE i poszczególnych państwach członkowskich. Wzięto również pod uwagę zróżnicowanie stażu pracy pod względem różnych cech społeczno-demograficznych i cech zatrudnienia (płeć, wiek, poziom umiejętności, zatrudnienie stałe i czasowe, zawód i sektor gospodarki), ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu ewolucji stażu przed kryzysem gospodarczo-finansowym i w trakcie tego kryzysu. Przeanalizowano również związek zachodzący pomiędzy stażem pracy a dochodem. Choć z dowodów opisowych nie wyłonił się obraz skrócenia średniego stażu pracy czy spadku względnego znaczenia długotrwałych stosunków pracy, to analizy uwzględniające niektóre cechy społeczno-demograficzne i cechy zatrudnienia dostarczyły pewnych dowodów na ukrytą tendencję spadkową przeciętnego stażu pracy w państwach członkowskich UE.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz