Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

Report
Uaktualniono
05 Sierpień 2015
Opublikowane
09 Lipiec 2015
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs. The analysis finds that the most recent pattern is more downward‑skewed, mainly as a result of stronger growth in less knowledge‑intensive services. The report also summarises the main findings from two other analyses of labour market shifts: one centres on developments in six European countries, while the other focuses on six non-EU countries.

 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  EF1516
  ISBN: 
  978-92-897-1380-1
  Catalogue: 
  TJ-AN-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/473689
  Catalogue info

  Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

  Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15161
  Catalogue info

  Modernizacja czy polaryzacja? Długotrwałe i globalne zmiany w strukturze zatrudnienia: Europejski Monitor Zatrudnienia 2015

  Authors: 
  Eurofound

  Europa zaczęła wychodzić z długotrwałego zastoju gospodarczego, który rozpoczął się wraz z nadejściem globalnego kryzysu finansowego w 2008 r., a następnie pogłębił w związku z kryzysem wspólnej waluty, który miał miejsce w krajach strefy euro w latach 2010-2011. W minionym roku, łączna stopa zatrudnienia wzrastała w najszybszym od 2008 r. tempie. W czwartym rocznym sprawozdaniu Europejskiego Monitora Zatrudnienia omówiono szczegółowo zmiany w zatrudnieniu na poziomie poszczególnych państw członkowskich i całej Unii w okresie 2011-2014.  Autorzy sprawozdania postawili sobie za cel określenie, w jakim stopniu niedawne zmiany powodują polaryzację wynikającą ze spadku zatrudnienia na stanowiskach charakteryzujących się  średnim poziomem wynagrodzenia, lub modernizację będącą wynikiem wzrostu liczby wysoko wynagradzanych miejsc pracy. Przeprowadzona analiza wskazuje raczej na tendencję odwrotną, wynikającą ze wzrostu liczby miejsc pracy w mniejszym stopniu opartych na wiedzy. W sprawozdaniu podsumowano również główne wnioski dwóch innych analiz zmian na rynku pracy: pierwsza koncentruje się na zmianach zachodzących w sześciu krajach europejskich, natomiast druga się na sześciu krajach spoza UE.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz