Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

Report
Uaktualniono
19 Styczeń 2016
Opublikowane
14 Grudzień 2015
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees. The study builds on the survey data from the Eurofound Third European Company Survey Overview report and focuses on how direct and indirect employee participation are related to each other and to national-level industrial relations characteristics. It establishes which practices of employee participation are beneficial both for the establishment and the employees. It finds that more extensive forms of direct and indirect employee participation are associated with positive establishment outcomes. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF1545
  ISBN: 
  978-92-897-1404-4
  Catalogue: 
  TJ-02-15-588-EN-C
  DOI: 
  10.2806/771155
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

  This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15451
  Catalogue info

  Trzecie europejskie badanie przedsiębiorstw – bezpośrednia i pośrednia partycypacja pracowników

  Authors: 
  Eurofound

  W sprawozdaniu przeanalizowano stosowane przez zakłady w UE praktyki bezpośredniej i pośredniej partycypacji pracowników w procesie podejmowania decyzji. Pośrednia partycypacja pracowników polega na udziale przedstawicieli pracowników w procesach podejmowania decyzji, natomiast bezpośrednia partycypacja pracowników odnosi się do bezpośredniej interakcji pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Opracowanie bazuje na danych ankietowych zebranych w ogólnym sprawozdaniu dotyczącym trzeciego europejskiego badania przedsiębiorstw, a skupiono się w nim na sposobach wzajemnego powiązania między bezpośrednią i pośrednią partycypacją pracowników oraz na jej powiązaniach ze stosunkami pracy na poziomie krajowym. Wskazuje się, które praktyki w zakresie partycypacji pracowników są korzystne zarówno dla zakładu, jak i dla pracowników. Ustalono, że szersze formy bezpośredniej i pośredniej partycypacji pracowników wiążą się z pozytywnymi wynikami zakładu.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz