Recent developments in the distribution of wages in Europe

Report
Opublikowane
11 Maj 2015
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

This report gives an overview of recent developments in the distribution of wages in Europe from 2004 to 2011 – the period before and after the onset of the Great Recession. While the main focus is on the EU dimension, the report analyses relevant trends and developments within countries in a comparative perspective. The findings are drawn from two key data sources: the EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) and the Structure of Earnings Survey (SES). The analysis shows that wage inequality in the EU as a whole decreased up to 2008 due to a process of convergence in wage levels between European countries, while it increased after 2008, mainly as result of inequality developments within countries. Mixed patterns in the evolution of wage inequality are found across European countries. The report highlights the need for better and more frequently updated data on wage developments at EU level. 

 • Full report

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15101
  Catalogue info

  Ostatnie zmiany w rozkładzie wynagrodzeń w Europie

  Authors: 
  Eurofound

  W sprawozdaniu dokonano przeglądu ostatnich zmian w rozkładzie wynagrodzeń w Europie w latach 2004–2011 – czyli w okresie poprzedzającym wybuch wielkiej recesji i następującym po nim. Chociaż główny nacisk położono na wymiar unijny, w sprawozdaniu zbadano odpowiednie tendencje i zmiany w obrębie państw z perspektywy porównawczej. Ustalenia pochodzą z dwóch kluczowych źródeł danych: europejskiego badania warunków życia ludności (EU-SILC) – obejmującego roczne dane za lata 2004–2011 – i badania struktury wynagrodzeń – w którym wykorzystano dane z badań z lat 2002, 2006 i 2010. W analizie wykazano, że nierówności w wynagrodzeniu w UE jako całości malały do 2008 r. w wyniku procesu konwergencji poziomów wynagrodzeń między państwami europejskimi, natomiast po 2008 r. rosły głównie na skutek zmian w nierównościach w obrębie państw. W państwach europejskich występują mieszane tendencje w zakresie zmiany w nierównościach w wynagrodzeniach. W sprawozdaniu podkreśla się potrzebę lepszych i częściej aktualizowanych danych dotyczących zmian w wynagrodzeniach na szczeblu UE.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz