Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

Report
Opublikowane
24 Sierpień 2015
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends in key dimensions of job quality and maps the patterns of convergence and divergence. It offers an up-to-date analysis of changes in job quality across the EU, providing new insights to inform policymaking. The study concludes that dedicated political effort is still needed to improve job quality since this does not appear to be an automatic consequence of economic or technological development. 

 • Report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1521
  ISBN: 
  978-92-897-1379-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/053563
  Catalogue info

  Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

  This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15211
  Catalogue info

  Zbieżność i rozbieżność jakości zatrudnienia w Europie w latach 1995–2010

  Authors: 
  Eurofound

  W sprawozdaniu tym zbadano tendencje wzrostowe i spadkowe w jakości zatrudnienia w całej UE w latach 1995–2010. Poprawa i harmonizacja warunków pracy to główne cele Unii Europejskiej, lecz na jakość zatrudnienia wpływa wiele czynników. W sprawozdaniu określono poziom istotności tendencji w kluczowych wymiarach jakości zatrudnienia oraz opracowano mapy wzorów zbieżności i rozbieżności. Sprawozdanie to stanowi aktualną analizę zmian w jakości zatrudnienia w całej UE i dostarcza nową wiedzę na potrzeby kształtowania polityki. W badaniu stwierdzono, że w celu poprawienia jakości zatrudnienia nadal potrzebne są szczególne wysiłki o charakterze politycznym, ponieważ taka poprawa nie wydaje się być automatyczną konsekwencją rozwoju gospodarczego i technologicznego.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz