Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Uaktualniono
06 Październik 2015
Opublikowane
09 Wrzesień 2015
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. 

 • Report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Catalogue: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15401
  Catalogue info

  Innowacje w miejscu pracy w europejskich przedsiębiorstwach

  Authors: 
  Eurofound

  Innowacje w miejscu pracy odnoszą się do praktyk umożliwiających pracownikom uczestniczenie w zmianach w organizacji w sposób służący poprawie jakości ich życia zawodowego i wyników organizacji. W niniejszym sprawozdaniu badane są motywy wprowadzania innowacji w miejscu pracy i opisuje się ich wdrażanie w przedsiębiorstwach w Europie. Analizuje się skutki innowacji w miejscu pracy z punktu widzenia różnych podmiotów – organizacji, kierownictwa, pracowników i przedstawicieli pracowników – w 51 przedsiębiorstwach z 10 państw członkowskich UE. Z analizy wynika, że choć przedsiębiorstwa różnią się znacznie pod względem rodzajów innowacyjnych praktyk w miejscu pracy, to istnieją duże podobieństwa w zakresie przyczyn i sposobów ich wdrażania. Mimo że przyczyny wprowadzania innowacji w miejscu pracy są związane głównie ze zwiększaniem wydajności, konkurencyjności i innowacyjności, jednym z ich pozytywnych skutków jest wzmocnienie pozycji pracowników i przedstawicieli pracowników. W efekcie rezultaty tych innowacji często prowadzą zarówno do lepszych wyników ekonomicznych, jak i do poprawy jakości życia zawodowego wszystkich zainteresowanych osób.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz