Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Opublikowane
01 Marzec 2016
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  102
  Reference No: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Catalogue: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15731
  Catalogue info

  Zmiany w zakresie czasu pracy w XXI wieku – wymiar czasu pracy i przepisy go regulujące w UE

  Authors: 
  Eurofound

  W sprawozdaniu analizie poddano główne trendy i etapy charakteryzujące zmiany najważniejszych aspektów uzgadnianego w ramach rokowań zbiorowych czasu pracy w Unii Europejskiej w pierwszych dziesięciu latach XXI wieku. Opierając się głównie na informacjach zebranych przez Eurofound we wszystkich państwach członkowskich UE oraz Norwegii, skupiono się w szczególności na pięciu sektorach: sektorze chemicznym, sektorze obróbki metali, bankowości, sektorze handlu i administracji publicznej. W sprawozdaniu opisano instytucjonalne systemy regulacji, a także oceniono zmiany w zakresie uzgodnionego czasu pracy (godzin do przepracowania wynikających z układu zbiorowego lub uzgodnionych między pracodawcami a pracownikami) oraz w zakresie zwykłego czasu pracy (godzin zazwyczaj faktycznie spędzonych w pracy) w latach 1999–2014. Wskazano na napięcie istniejące między presją na krótszy czas pracy służący większej równowadze między życiem zawodowym a prywatnym i ograniczeniu problemów zdrowotnych pracowników a koniecznością większej elastyczności czasu pracy mającą na celu zaspokajanie zapotrzebowania współczesnej gospodarki światowej.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentarze

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Dodaj komentarz