Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Opublikowane
27 Kwiecień 2016
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. 

Individual national contributions are available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16031
  Catalogue info

  Regulacja działalności pośredników pracy oraz rola partnerów społecznych w zapobieganiu handlowi pracownikami

  Authors: 
  Eurofound

  Prawo do swobodnego przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej zapisano w art. 48 Traktatu EWG z 1957 r. Obecnie prywatni pośrednicy pracy, na przykład agencje pracy tymczasowej i agencje pośrednictwa pracy, przyczyniają się do ułatwiania mobilności pracowników, pośrednicząc między poszczególnymi pracownikami a organizacjami poszukującymi pracowników. Jednak wskutek luk w przepisach niektórzy pracownicy i niektóre grupy szczególnie wrażliwe są narażeni na wyzysk ze strony nieuczciwych agencji. W sprawozdaniu przeanalizowano, jak organy publiczne regulują obecnie działalność pośredników pracy w różnych państwach członkowskich, wskazując skuteczność różnych systemów rejestracji i licencjonowania lub brak takiej skuteczności. Przeanalizowano również działania partnerów społecznych mające na celu zapobieganie handlowi pracownikami. Celem ogólnym jest wniesienie wkładu w opracowanie skierowanego do organów publicznych przewodnika najlepszych praktyk w zakresie skuteczniejszego monitorowania i egzekwowania przepisów dotyczących zapobiegania handlowi ludźmi w celu wyzysku pracowniczego.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz