Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Report
Opublikowane
9 Wrzesień 2016
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. RRead more

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. Reduction of working time is one approach to enabling people to work longer than would have been feasible if they continued working full time. But a barrier to reduction of hours is the loss of income. Partial retirement schemes address this barrier by substituting part of the income loss with a partial pension or benefits. This report investigates how partial retirement schemes can contribute to sustainable and adequate pension systems by enabling and motivating people to extend their working lives. It maps schemes at the national and sector levels in the EU and Norway, examines their characteristics and assesses their impact on the extension of working lives. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  88
  Nr referencyjny: 
  EF1629
  ISBN: 
  978-92-897-1541-6
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-16-465-EN-N
  DOI: 
  10.2806/004233
  Catalogue info

  Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

  Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16291
  Catalogue info

  Wydłużanie życia zawodowego poprzez elastyczne systemy emerytalne: częściowa emerytura

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Wiele państw członkowskich UE wprowadziło reformy mające na celu zwiększenie stabilności ich systemów emerytalnych. Wpływ zniechęcania do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę oraz podniesienia wieku emerytalnego w odniesieniu do rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę jest jednak ograniczony, ponieważ wiele osób nie jest w stanie pracować aż do osiągnięcia wieku emerytalnego lub nie ma do tego motywacji. Krótszy tydzień pracy to jeden z rodzajów podejścia do umożliwienia ludziom pracowania przez okres dłuższy, niż byłoby to możliwe, gdyby nadal pracowali w pełnym wymiarze czasu pracy. Barierą dla krótszego tygodnia pracy jest jednak utrata dochodu. Systemy częściowych emerytur likwidują tę barierę poprzez zastąpienie części utraconego dochodu częściową emeryturą lub świadczeniami. W niniejszym sprawozdaniu zbadano, w jaki sposób systemy częściowych emerytur mogą przyczyniać się do tworzenia stabilnych i adekwatnych systemów emerytalnych poprzez umożliwienie ludziom wydłużania życia zawodowego i motywowanie ich do tego. Prześledzono w nim systemy na poziomie krajowym i sektorowym w UE i Norwegii, przeanalizowano ich cechy oraz oceniono wpływ na wydłużenie życia zawodowego

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz