Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

Report
Uaktualniono
28 Styczeń 2016
Opublikowane
27 Styczeń 2016
pdf
Formaty
Executive summary in 21 languages

PDF

Podsumowanie

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family poRead more

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family policy regime, ranging from those with the most ‘enabling’ policies (which help families move away from the traditional single ‘breadwinner’ model) to those with the most ‘limiting’ policies (which do not). The report analyses Member States’ responses to the crisis. The findings show that changes in family policy since 2010 are largely the result of a range of conflicting issues: the evolution of family needs; demands for austerity cuts; and the need for equitable distribution of limited resources. Such conflict means that family policies often lack an integrated policy framework. In some countries, benefits have been reduced, disproportionately affecting disadvantaged families; in others, new measures have been targeted at the most severely hit. In summary, this report provides policymakers with evidence from different country settings on what policy measures appear to work to mitigate the risk of poverty or social exclusion for disadvantaged families with dependent children. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Formaty

 • Full report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  EF1556
  ISBN: 
  978-92-897-1427-3
  Catalogue: 
  TJ-01-15-734-EN-C
  DOI: 
  10.2806/208757
  Catalogue info

  Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15561
  Catalogue info

  Rodziny w dobie kryzysu gospodarczego – zmiany w środkach polityki w UE

  Authors: 
  Eurofound

  Rodziny w całej Europie odczuły skutki kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 r. W sprawozdaniu opisano ich doświadczenia w następstwie kryzysu do chwili obecnej. Szczegółowo przeanalizowano zmiany w 10 państwach członkowskich wybranych na potrzeby zaprezentowania różnych rodzajów systemów polityki rodzinnej, od najbardziej „aktywizujących” polityk (wspierających rodziny w odchodzeniu od tradycyjnego modelu jednego „żywiciela rodziny”) do najbardziej „ograniczających” polityk (pozbawionych takich cech). W sprawozdaniu przeanalizowano reakcje państw członkowskich na kryzys. Z ustaleń wynika, że zachodzące od 2010 r. zmiany w polityce rodzinnej wynikają w dużym stopniu z szeregu sprzecznych czynników: zmian w zakresie potrzeb rodzin, konieczności ograniczenia wydatków publicznych oraz konieczności sprawiedliwego podziału ograniczonych zasobów. Sprzeczności te oznaczają, że polityki rodzinne są często pozbawione zintegrowanych ram. W niektórych państwach ograniczono świadczenia, co w sposób nieproporcjonalny wpłynęło na rodziny znajdujące się w niekorzystnej sytuacji; w innych państwach wprowadzono nowe środki skierowane do rodzin najbardziej dotkniętych kryzysem. Podsumowując, w sprawozdaniu decydenci znajdą pochodzące z różnych państw dowody dotyczące środków polityki, które są skuteczne w ograniczaniu ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego w przypadku rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i mających dzieci pozostające na utrzymaniu.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz