New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

Report
Opublikowane
21 Listopad 2016
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Mandl, Irene

Podsumowanie

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needsRead more

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies. These companies have joint responsibility and liability towards the shared workers who are ensured ‘equal pay, equal treatment’ with core staff. Yet in spite of the win–win potential of this employment form for both companies and workers, it is not widely known and only marginally used. This report explores the preconditions for a further spread of strategic employee sharing as well as its impact on employers and employees. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  40
  Nr referencyjny: 
  EF1643
  ISBN: 
  978-92-897-1553-9
  Nr katalogowy: 
  TJ-06-16-031-EN-C
  DOI: 
  10.2806/470081
  Catalogue info

  New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

  Autor/autorzy: 
  Mandl, Irene

  Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16431
  Catalogue info

  Nowe formy zatrudnienia – rozwój strategicznego wspólnego zatrudniania pracowników

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Pomimo że na europejskich rynkach pracy wciąż dominuje typowy rodzaj zatrudnienia, pojawia się coraz więcej nowych form zatrudnienia, które różnią się pod względem ich skutków w zakresie warunków pracy. W opracowaniu analizie poddano strategiczne wspólne zatrudnianie pracowników – formę zatrudnienia dla przedsiębiorstw z określonymi potrzebami kadrowymi, mającymi często charakter powtarzający się, nieuzasadniającymi jednak tworzenia stałego stanowiska w pełnym wymiarze czasu pracy, polegającą na wspólnym zatrudnianiu jednego lub kilku pracowników, którzy pracują zadaniowo i których umiejętności i czas są dzielone w ramach grupy przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te ponoszą łączną odpowiedzialność i mają łączne zobowiązania w stosunku do wspólnych pracowników, którym zapewnia się „równe płace i równe traktowanie” z podstawowymi pracownikami. Jednak pomimo możliwości uzyskiwania, w ramach tej formy zatrudnienia, obustronnych korzyści przez przedsiębiorstwa i pracowników, nie jest ona szeroko znana i stosuje się ją jedynie w nieznacznym stopniu. W sprawozdaniu omówiono warunki konieczne dla dalszego rozpowszechniania strategicznego wspólnego zatrudniania pracowników oraz jego skutki dla pracodawców i pracowników.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz