Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Uaktualniono
17 Listopad 2016
Opublikowane
17 Listopad 2016
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  162
  Reference No: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Catalogue: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16341
  Catalogue info

  Szósta edycja europejskiego badania warunków pracy – sprawozdanie ogólne

  Authors: 
  Eurofound

  Szósta edycja europejskiego badania warunków pracy (EWCS) opiera się na wnioskach wyciągniętych z poprzednich pięciu badań w celu przedstawienia szeroko zakrojonego obrazu pracującej Europy uwzględniającego państwa, zawody, branże i grupy wiekowe. Celem unijnej polityki zatrudnienia jest zwiększenie poziomu zatrudnienia, przedłużenie pracy zawodowej, zwiększenie udziału kobiet, podniesienie wydajności i rozwijanie innowacji oraz sprostanie wyzwaniom cyfrowym. Sukces tych strategii politycznych zależy nie tylko od zmian na zewnętrznym rynku pracy, ale także od stworzenia dobrych warunków pracy i jakości pracy. W wynikach badania zwrócono uwagę na zakres i zasięg działań, jakie decydenci powinni wypracowywać, by sprostać dzisiejszym wyzwaniom, z jakimi zmaga się Europa. W ramach analizy zbadano wyniki przy użyciu siedmiu wskaźników jakości pracy – środowisko fizyczne, intensywność pracy, jakość czasu pracy, środowisko społeczne, umiejętności i autonomia, perspektywy i zarobki – oraz podzielono pracowników na pięć kategorii opartych na typowych profilach jakości pracy. Na podstawie bezpośrednich rozmów przeprowadzonych z 43 850 pracownikami w 35 państwach europejskich w szóstej edycji europejskiego badania warunków pracy podjęto próbę uchwycenia wielopłaszczyznowego wymiaru pracy w Europie.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz