Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

Report
Opublikowane
04 Lipiec 2017
Formats and languages
 • PDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK. It tracks the transitions of their working age populations into and out of inactivity, unemployment and employment (in five wage categories). The study seeks to better understand what happened to workers who lost their jobs during the recession, beyond the headline unemployment statistics. Did they find other work and, if so, was it better or worse paid? Were opportunities for upward occupational mobility affected by the crisis? The findings show that the countries studied fall into three distinct categories based on the degree of occupational mobility characterising their economies. 

 • Full report

  Reference No: 
  EF1714
  ISBN: 
  978-92-897-1592-8
  Catalogue: 
  TJ-01-17-564-EN-N
  DOI: 
  10.2806/145355
  Catalogue info

  Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

  This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17141
  Catalogue info

  Transformacje zawodowe i mobilność zawodowa w Europie – skutki wielkiej recesji

  Authors: 
  Eurofound

  W badaniu przeanalizowano zatrudnienie i mobilność zawodową w Europie przed kryzysem finansowym z 2008 r. i po jego zakończeniu, a celem badania jest powiązanie transformacji zawodowych na poziomie indywidualnym z ogólnymi zmianami na rynkach pracy w czasie kryzysu, takimi jak gwałtowny wzrost bezrobocia i zjawisko polaryzacji rynku pracy. W analizie przeprowadzono porównanie sześciu europejskich państw reprezentujących różne klastry instytucjonalne, tj. Francji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa. Dokonano obserwacji transformacji ludności w wieku produkcyjnym między biernością zawodową, bezrobociem i zatrudnieniem (z uwzględnieniem pięciu kategorii płacowych). Celem badania jest lepsze zrozumienie, co stało się z pracownikami, którzy stracili pracę w czasie recesji, wychodząc poza ogólne dane statystyczne dotyczące bezrobocia. Czy znaleźli oni pracę, a jeżeli tak czy była ona lepiej czy gorzej płatna? Czy kryzys miał wpływ na możliwości awansu zawodowego? Ustalenia pokazują, że analizowane państwa mieszczą się w trzech odmiennych kategoriach pod względem stopnia mobilności zawodowej charakteryzującej dane gospodarki.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz