Exploring self-employment in the European Union

Report
Uaktualniono
21 Wrzesień 2017
Opublikowane
21 Wrzesień 2017
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality. However, there are concerns in relation to so-called ‘economically dependent workers’: while they are classed as self-employed, they lack both the autonomy that self-employment usually offers and the social protection granted by regular employment. Some policy approaches of Member States to this ‘in-between’ employment status are described in detail, which are of relevance for the discussions around the European Pillar of Social Rights. An executive summary is available - see Related content.

Related working paper

Classifying self-employment and creating an empirical typology (wpef17002 - 2/11/2017)

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1718
  ISBN: 
  978-92-897-1598-0
  Catalogue: 
  TJ-01-17-770-EN-N
  DOI: 
  10.2806/651917
  Catalogue info

  Exploring self-employment in the European Union

  In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17181
  Catalogue info

  Analiza samozatrudnienia w Unii Europejskiej

  Authors: 
  Eurofound

  W szybko zmieniającym się świecie pracy tradycyjna dychotomia pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek jest niewystarczająca do uchwycenia dużego zróżnicowania samozatrudnionych pracowników we współczesnej Europie. W sprawozdaniu ujęto pięć kategorii osób prowadzących działalność na własny rachunek, odzwierciedlających szerokie postawy, poziomy dochodów, wskaźniki zdrowia i dobrostanu wśród tej zróżnicowanej grupy. Na podstawie danych z szóstego europejskiego badania warunków pracy (EWCS) oraz badania siły roboczej w Unii Europejskiej (EU-LFS) analiza wykazała, że większość samozatrudnionych pracowników cieszy się wysokim poziomem jakości pracy. Istnieją jednak obawy związane z tzw. zależnymi ekonomicznie pracownikami; o ile są oni klasyfikowani jako osoby prowadzące działalność na własny rachunek, brakuje im zarówno autonomii związanej zazwyczaj z samozatrudnieniem, jak i ochrony socjalnej, jaką zapewnia stałe zatrudnienie. Podejście w zakresie polityki państw członkowskich UE-28 do tego „tymczasowego” statusu zatrudnienia zostało szczegółowo opisane, co ma znaczenie dla decydentów, w szczególności w związku z niedawną prezentacją europejskiego filaru praw socjalnych.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz