In-work poverty in the EU

Report
Opublikowane
5 Wrzesień 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, publisRead more

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since. This endeavour is complicated by the policy focus on employment as a route out of poverty, underplaying the considerable financial, social and personal difficulties experienced by the working poor. The increase in non-standard forms of employment in many countries appears to have contributed to rising in-work poverty. The report argues the case for greater policy attention and action on the part of governments, employers and social partners, not only through direct measures associated with both the minimum and living wage, progressive taxation, in-work benefits and social assistance, but also and more importantly through indirect measures such as more flexible working arrangements, housing, upgrading of skills and childcare.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  66
  Nr referencyjny: 
  EF1725
  ISBN: 
  978-92-897-1603-1
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-17-772-EN-N
  DOI: 
  10.2806/125135
  Catalogue info

  In-work poverty in the EU

  The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF17251
  Catalogue info

  Ubóstwo pracujących w UE

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  „Ubodzy pracujący” to znaczna grupa – według najnowszych szacunków 10% europejskich pracowników jest narażonych na ryzyko ubóstwa; wskaźnik ten wzrósł z 8% w 2007 r. W sprawozdaniu opisano zmiany w zakresie ubóstwa pracujących w UE po kryzysie z 2008 r., podejmując wątek z końca poprzedniego sprawozdania Eurofound na ten temat opublikowanego w 2010 r., oraz przeanalizowano, jakie kroki podjęły państwa na rzecz walki z tym problemem. Działania te są skomplikowane poprzez skoncentrowanie polityki na zatrudnieniu jako drodze wyjścia z ubóstwa, przy jednoczesnym pominięciu znacznych trudności finansowych, społecznych i osobistych, jakich doświadczają ubodzy pracujący. Wzrost niestandardowych form zatrudnienia w ostatnich latach przyczynia się do pogłębienia ubóstwa pracujących. W sprawozdaniu podkreślono znaczenie większego zaangażowania w polityce i działaniach rządów, pracodawców i partnerów społecznych, nie tylko poprzez bezpośrednie działania związane z płacą minimalną oraz płacą zapewniającą utrzymanie na minimalnym poziomie, opodatkowaniem progresywnym, świadczeniami pracowniczymi i pomocą społeczną, ale także, co ważniejsze, poprzez środki pośrednie, takie jak bardziej elastyczny czas pracy, warunki mieszkaniowe, podnoszenie kwalifikacji i opieka nad dziećmi.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz