Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

Report
Opublikowane
26 Czerwiec 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. NewerRead more

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality. It finds that occupations have their own effect on wage inequality as well as mediating other factors such as human capital and social class. It also finds that occupational dynamics did not drive wage inequality developments in the last decade, a period of intense structural change in European labour markets. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  90
  Nr referencyjny: 
  EF1710
  ISBN: 
  978-92-897-1580-5
  Nr katalogowy: 
  TJ-AN-17-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/332137
  Catalogue info

  Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

  In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF17101
  Catalogue info

  Zmiany w zakresie zawodów i nierówności płacowe – Europejski Monitor Zatrudnienia 2017

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W 2016 r., nieco później niż w innych gospodarkach rozwiniętych, UE powróciła do poziomu zatrudnienia netto po stratach poniesionych po światowym kryzysie finansowym. Wzrost zatrudnienia od 2013 r. w umiarkowanym stopniu objął dobrze płatne miejsca pracy; wystąpił również mocny wzrost w przypadku miejsc pracy w niskim i średnim przedziale płacowym. Nowe miejsca pracy obejmują coraz częściej pełny wymiar czasu pracy, a rzadziej niepełny wymiar czasu pracy. W części 1 szóstego rocznego sprawozdania Europejskiego Monitora Zatrudnienia przedstawiono szczegółowo zmiany w zatrudnieniu na poziomie poszczególnych państw członkowskich i na poziomie UE w okresie od drugiego kwartału 2011 r. do drugiego kwartału 2016 r. W części 2 analizie poddano rolę, jaką odgrywają zawody w strukturze nierówności płacowych w Europie. Ustalono, że zawody niosą własne skutki w odniesieniu do nierówności płacowych, jak również pośrednio skutki innych czynników, takich jak kapitał ludzki i klasa społeczna. Ustalono również, że dynamika zmian w zawodach nie doprowadziła do zmian w zakresie nierówności płacowych w ostatnich dziesięciu latach, które były okresem intensywnych zmian strukturalnych na europejskich rynkach pracy.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz