Industrial relations and social dialogue

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Opublikowane
29 Styczeń 2018
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a daRead more

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  60
  Nr referencyjny: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF17551
  Catalogue info

  Mapowanie różnorodnych stosunków pracy: zastosowanie ram analitycznych Eurofound

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W sprawozdaniu Eurofound z 2016 r. „Mapowanie kluczowych wymiarów stosunków pracy w Europie” zidentyfikowano cztery kluczowe wymiary stosunków pracy: demokrację przemysłową, konkurencyjność przemysłową, sprawiedliwość społeczną oraz jakość pracy i zatrudnienia. Niniejsze sprawozdanie opiera się na tym wcześniejszym badaniu, w ramach którego opracowano tablicę 45 wskaźników w celu oceny, w jaki sposób oraz w jakim zakresie ramy koncepcyjne tych kluczowych wymiarów można zastosować na szczeblu krajowym. Wskaźniki zostały przetestowane we wszystkich państwach członkowskich przez sieć europejskich korespondentów Eurofound i stwierdzono, że cechują się one wystarczającą dokładnością w mapowaniu dominujących cech i tendencji w odniesieniu do krajowych systemów stosunków pracy. Badanie potwierdziło, że tablica wskaźników umożliwiająca dokładny pomiar i dokładne podsumowanie złożonej rzeczywistości stosunków pracy w całej UE stanowi cenne narzędzie badań porównawczych, a także użyteczny instrument umożliwiający wsparcie decydentów, partnerów społecznych i zainteresowanych stron.W sprawozdaniu określono szereg wariantów w celu dalszego rozwoju tego podejścia koncepcyjnego.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz