Industrial relations

Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

Report
Uaktualniono
09 Styczeń 2019
Opublikowane
21 Grudzień 2018
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends. The report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial relations and the most desirable model of work and employment governance.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF18033
  ISBN: 
  978-92-897-1813-4
  Catalogue: 
  TJ-05-18-148-EN-N
  DOI: 
  10.2806/112748
  Catalogue info

  Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

  Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180331
  Catalogue info

  Pomiar odmian stosunków pracy w Europie: analiza ilościowa

  Authors: 
  Eurofound

  W poprzednim badaniu Eurofound zidentyfikowano cztery kluczowe wymiary stosunków pracy: demokrację przemysłową, konkurencyjność przemysłową, sprawiedliwość społeczną oraz jakość pracy i zatrudnienia. Niniejsze sprawozdanie ma na celu stworzenie zestawu wskaźników do mierzenia wyników poszczególnych krajów w zakresie stosunków pracy pod kątem tych czterech wymiarów oraz opracowanie typologii systemów stosunków pracy, umożliwiającej analizę tendencji w różnych krajach. Sprawozdanie koncentruje się w szczególności na demokracji przemysłowej postrzeganej w tym kontekście jako podstawowy wymiar stosunków pracy oraz najbardziej pożądany model zarządzania pracą i zatrudnieniem.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz