Employment and labour markets

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Opublikowane
12 Czerwiec 2019
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to furtRead more

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  76
  Nr referencyjny: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF180431
  Catalogue info

  Spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne: praca i zatrudnienie w wybranych krajach

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne docenia się za ich odporność na cykliczne i strukturalne zmiany gospodarcze oraz ich zdolność do przyczyniania się do lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, w tym do integracji społecznej. W ostatnich latach coraz bardziej koncentrowano się na ich zdolności do realizacji celów polityki UE polegających na tworzeniu większej liczby lepszych miejsc pracy, przeciwdziałaniu tendencji do niestandardowych form zatrudnienia i wspieraniu integracji UE po światowym kryzysie finansowym w 2008 r. Na podstawie studiów przypadków z organizacji z pięciu państw członkowskich UE w niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano wkład europejskich spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych w tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy. Opisano w nim cechy utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, jak również przedstawiono różne środki wsparcia stosowane przez organizacje w celu opracowywania i wprowadzania innowacji. Sprawozdanie oferuje wskazówki polityczne mające na celu wspieranie tworzenia tych miejsc pracy w spółdzielniach i przedsiębiorstwach społecznych.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz