Quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Uaktualniono
28 Czerwiec 2019
Opublikowane
28 Czerwiec 2019
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Catalogue: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180321
  Catalogue info

  Życie i społeczeństwo w krajach kandydujących do członkostwa w UE

  Authors: 
  Eurofound

  W niniejszym sprawozdaniu dokonano przeglądu warunków życia w pięciu państwach obecnie kandydujących do UE – Albanii, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Serbii i Turcji. Podstawą sprawozdania są wyniki europejskiego badania jakości życia (EQLS) z 2016 r. Obejmuje ono trzy ogólne obszary: jakość życia, jakość usług publicznych i jakość społeczeństwa. Sprawozdanie składa się z rozdziału wprowadzającego oraz pięciu profili krajowych.

  Wyniki badania są istotne zarówno z perspektywy krajowej, jak i w kontekście obszarów objętych procesem rozszerzenia UE. Są one również pouczające w szerszym kontekście celów zrównoważonego rozwoju, z oceną których kraje mają niekiedy trudności z powodu braku kompleksowych środków monitorowania. Wyniki EQLS pokazują, że niektóre aspekty jakości życia są podobne we wszystkich krajach kandydujących. W odniesieniu do kilku wskaźników wynik ten jest niższy niż średnia dla UE-28, ale ocena jakości niektórych usług publicznych w tych krajach jest stosunkowo wysoka.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz