COVID-19

Życie, praca i COVID 19 w Unii Europejskiej i 10 państwach sąsiadujących z UE

Report
Opublikowane
7 Grudzień 2022
pdf
Formats and languages
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Kluczowe ustalenia

 • Wśród młodszych respondentów w UE (28%) i w państwach sąsiadujących z UE (41%) pojawiło się powszechne poczucie wykluczenia społecznego, a wielu z nich wyraziło obawy o swoją sytuację finansową i zawodową. Odzwierciedla to trwałe skutki pandemii, przedstawiając ponury obraz w całej Europie i podkreślając potrzebę zwrócenia większej uwagi na politykę, zwłaszcza w odniesieniu do młodych ludzi.
Read more
 • Wśród młodszych respondentów w UE (28%) i w państwach sąsiadujących z UE (41%) pojawiło się powszechne poczucie wykluczenia społecznego, a wielu z nich wyraziło obawy o swoją sytuację finansową i zawodową. Odzwierciedla to trwałe skutki pandemii, przedstawiając ponury obraz w całej Europie i podkreślając potrzebę zwrócenia większej uwagi na politykę, zwłaszcza w odniesieniu do młodych ludzi.
 • Zdrowie i dobrostan psychiczny są głównym problemem we wszystkich krajach, a wielu respondentów zgłasza wysokie ryzyko depresji. Szczególnie alarmujące są wyniki pokazujące, że w państwach sąsiadujących z UE 75% osób w wieku od 18 do 44 lat jest zagrożonych depresją. Konkretne środki polityczne mające na celu ochronę rodzin przed bezdomnością, ulepszenie placówek opieki nad dziećmi oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, w tym opieki w zakresie zdrowia psychicznego, będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia postępu w tych obszarach.
 • Brak odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym odnotowano we wszystkich grupach. Wyniki badań wskazują na ogromne zróżnicowanie między krajami pod względem godzin pracy i zmęczenia pracą, przy czym kobiety zgłaszają większą częstotliwość zmęczenia z powodu wykonywania większości nieodpłatnych prac domowych w czasie wolnym, zwłaszcza w państwach sąsiadujących z UE. Podkreśla to zapotrzebowanie na aktywne instrumenty rynku pracy ukierunkowane na aspekt płci, skierowane w szczególności do kobiet, jak również na skuteczną politykę publiczną w sektorze zdrowia i opieki.
 • 70% respondentów z państw sąsiadujących z UE zgłosiło brak wystarczającego dostępu do programów kształcenia i szkoleń. Systemy kształcenia i szkolenia oferują ogromny potencjał, ponieważ umożliwiają podnoszenie i zmianę kwalifikacji osobom poszukującym pracy i osobom o niższych umiejętnościach, zwłaszcza za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia. Europejski Rok Umiejętności 2023 będzie ważną okazją do promowania skutecznych i sprzyjających włączeniu społecznemu inwestycji w szkolenia w całej Europie.
 • Problemy związane z kosztami utrzymania zgłoszono we wszystkich państwach UE 27 i państwach sąsiadujących z UE, przy czym w Unii odnotowano wzrost w porównaniu z poprzednimi ustaleniami z lat 2021 i 2020. Szczególnie uderzająca jest duża liczba osób mających trudności z utrzymaniem się – 48% w UE 27 i aż do 81% w państwach sąsiadujących z UE, w których poziom narażenia na ubóstwo jest najwyższy. Działania priorytetowe w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych, które pomagają tworzyć wysokiej jakości możliwości zatrudnienia i sprawiedliwe systemy ochrony socjalnej, będą miały kluczowe znaczenie dla poprawy odporności w przyszłości.
Read less

Podsumowanie

Badanie „Życie, praca i COVID 19”, przeprowadzone po raz pierwszy przez Eurofound na początku 2020 r., ma na celu uchwycenie szeroko zakrojonego wpływu pandemii na pracę i życie obywateli UE. Piąta runda badania Eurofound, która została przeprowadzona wiosną 2022 r., rzuca również światło na nowąRead more

Badanie „Życie, praca i COVID 19”, przeprowadzone po raz pierwszy przez Eurofound na początku 2020 r., ma na celu uchwycenie szeroko zakrojonego wpływu pandemii na pracę i życie obywateli UE. Piąta runda badania Eurofound, która została przeprowadzona wiosną 2022 r., rzuca również światło na nową, niepewną rzeczywistość spowodowaną wojną w Ukrainie, rekordowo wysoką inflacją i gwałtownym wzrostem kosztów życia. Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) przeprowadziła w ramach badania pilotażowego krótszą wersję kwestionariusza w 10 państwach sąsiadujących z Unią Europejską (UE). We wspólnym arkuszu informacyjnym Eurofound i Europejskiej Fundacji Kształcenia przedstawiono wybrane wyniki badania obejmującego zarówno UE 27, jak i 10 wybranych państw sąsiadujących z UE.Wyniki te uwidaczniają co najmniej jedną wyraźną cechę wspólną dla respondentów ze wszystkich krajów: poważne obawy związane z rosnącymi kosztami życia. Jednocześnie wyniki wskazują na duże rozbieżności w warunkach życia i pracy między respondentami w obu grupach krajów, ale także pokazują duże różnice w samej Unii Europejskiej i wśród wybranych państw sąsiadujących z UE.
 

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Note on gender: In the analysis of the Living, working and COVID-19 e-survey data, respondents are categorised according to gender on the basis of the following question: ‘Would you describe yourself as … a man; a woman; or would you describe yourself in another way?’ The number of respondents who described themselves ‘in another way’ was not sufficient to allow for separate analysis. The terms ‘male’ and ‘female’ are used adjectivally to describe characteristics and experiences relating to men and women, respectively.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz