Europejskie badanie przedsiębiorstw w 2019 r.

Aby osiągnąć zrównoważony, inteligentny wzrost sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa potrzebuje konkurencyjnych przedsiębiorstw, oferujących pracownikom godne zatrudnienie. Do jak najlepszej realizacji swoich zadań przedsiębiorstwa potrzebują zmotywowanych pracowników z odpowiednimi umiejętnościami do wykonywania swojej pracy i chcących wykorzystywać je w miarę swoich możliwości. Zrównoważona, produktywna i dająca satysfakcję kariera zawodowa wymaga zapewnienia pracownikom stymulującego środowiska pracy uznającego ich wkład i ułatwiającego im rozwój.

Informacje na temat badania

Eurofound i Cedefop wspólnie przeprowadzą w 2019 r. czwarte europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS) . W ramach ECS 2019 gromadzi się dane z ponad 20 000 przedsiębiorstw na temat praktyk w miejscu pracy dotyczących organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystywania umiejętności, strategii w zakresie umiejętności, cyfryzacji, bezpośredniego uczestnictwa pracowników i dialogu społecznego. Umożliwia to identyfikację pakietów praktyk stosowanych w miejscu pracy, które w szczególny sposób sprzyjają osiąganiu korzystnych wyników, np. sytuacji, w których pracowników motywuje się i ułatwia się im wykorzystywanie swoich umiejętności w pełnym zakresie, dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami z kolegami i kadrą kierowniczą oraz identyfikowanie możliwości poprawy zarówno u siebie samych, jak i w całym procesie pracy, co wpływa na sukces przedsiębiorstw.

ECS 2019 jest pierwszym szeroko zakrojonym badaniem na skalę międzynarodową, wykorzystującym podejście typu „push-to-web”. Prace w terenie prowadzi Ipsos. Z przedsiębiorstwami we wszystkich państwach członkowskich UE nawiązuje się kontakt telefoniczny w celu ustalenia respondenta z kadry kierowniczej oraz, w miarę możliwości, respondenta reprezentującego pracowników. Następnie respondentów prosi się o wypełnienie ankiety online. Takie podejście zmniejsza obciążenie dla respondentów; oczekuje się także poprawy jakości udzielonych odpowiedzi. Zarządzanie kwestionariuszem całkowicie online sprawia, że ECS jest w pełni przyszłościowy.

Wyniki

Sprawozdanie ogólne z ECS 2019 zostanie opublikowane jesienią 2020 r. Przedstawione w nim zostaną wzory praktyk w miejscu pracy wraz z odniesieniem do strategii zarządzania i wyników dla przedsiębiorstw i ich pracowników.

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ECS, należy skontaktować się z Gijsem van Houten.

Zobacz również: Cedefop | Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz