Europejskie badanie warunków pracy – 2021 r.

W 2021 r. Eurofound zrealizował nowy etap prac terenowych w ramach europejskiego badania warunków pracy (EWCS). Po raz pierwszy z respondentami prowadzono wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).

Informacje o badaniu

Badanie objęło ponad 70 tys. pracowników w 36 europejskich krajach, w tym państwach członkowskich UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Czarnogórze, Macedonii Północnej i Serbii. Przejście na metodę CATI jest spójne z innymi podobnymi badaniami prowadzonymi w warunkach pandemii COVID‑19.

Dzięki nadzwyczajnej edycji EWCS 2021 Eurofound może zebrać porównywalne i reprezentatywne informacje o jakości pracy w okresie, gdy postępują znaczące zmiany w życiu zawodowym, a decydującego znaczenia nabiera zdolność ludzi do uczestniczenia w ożywieniu gospodarczym. Jednak ze względu na zmianę metody prowadzenia wywiadów nie będzie można dokonać porównania z poprzednimi edycjami badania, a możliwości analizy trendów w czasie będą ograniczone.

Metodyka

Partnerem Eurofound jest Ipsos, który wraz ze swoimi partnerami krajowymi prowadził wywiady telefoniczne w językach poszczególnych krajów: badanie wykonano w 54 wersjach językowych, z uwzględnieniem krajowych odmian języków. Badanie jest zgodne z branżowymi normami etycznymi oraz przepisami RODO . Respondentów wybierano przez losowe połączenia bezpośrednie z numerami telefonów komórkowych. Liczebność prób w poszczególnych krajach wynosi 1000–4200 wywiadów: to umożliwia dokonanie bardzo solidnych szacunków na poziomie europejskim, pomocnych w analizie modułów tematycznych i tworzeniu pogłębionych analiz wtórnych, a jednocześnie pozwala na zebranie informacji i analiz na temat jakości pracy na poziomie krajowym.

Kwestionariusz jest dostępny (we wszystkich językach), a pierwsze wyniki (w języku angielskim) i mikrodane zostaną opublikowane w grudniu 2022 r. Gdy będzie się zbliżał termin publikacji, podane będą informacje o dostępności informacji i sposobie dostępu do danych.

Informacje ogólne

Ze względu na pandemię COVID‑19 Eurofound musiał zakończyć wywiady bezpośrednie w ramach EWCS 2020 po zaledwie siedmiu tygodniach badania. W odpowiednim czasie udostępnione zostaną niektóre dokumenty uzupełniające, takie jak sprawozdania metodyczne i kwestionariusz stosowany w badaniu.

Dodatkowe informacje

Dalszych informacji na temat EWCS udziela Sophia MacGoris (tel: +353 1 204 3100, e‑mail: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz