Europejskie badanie warunków pracy – 2024 r.

Eurofound rozpocznie kolejną edycję europejskiego badania warunków pracy (EWCS) w 2024 r. W jej ramach planuje przeprowadzić wywiady z około 50 000 pracowników we wszystkich państwach członkowskich UE i kilku innych krajach europejskich. Rozpoczęcie prac terenowych planowane jest na luty 2024 r., a pierwsze wyniki i dane – na 2025 r. EWCS daje całościowy obraz codziennej rzeczywistości mężczyzn i kobiet w pracy. Aby przygotować to wyjątkowe narzędzie europejskiej analizy porównawczej warunków pracy na przyszłość i umożliwić przeprowadzenie analizy tendencji, tradycyjny model przeprowadzania wywiadów bezpośrednich zostanie po raz pierwszy uzupełniony wywiadami online.

Cele badania

Edycja badania w 2024 r. dostarczy danych niezbędnych do kontynuacji:

  • oceny i ilościowego ujęcia w zharmonizowany sposób warunków pracy pracowników i osób samozatrudnionych w państwach członkowskich UE i poza nimi;
  • analizy relacji między różnymi aspektami warunków pracy;
  • zidentyfikowania sytuacji w pracy, które mogą stanowić zagrożenie, lub grup ryzyka, jak również monitorowania obszarów wymagających poprawy;
  • monitorowania tendencji za pomocą tworzenia jednolitych wskaźników dla wskazanych zagadnień;
  • przyczyniania się do kształtowania polityki europejskiej, zwłaszcza w zakresie jakości pracy i zatrudnienia.

Główne cechy

Najnowsza edycja najstarszego badania Eurofoundu – EWCS 2024 – ma na celu zapewnienie ciągłości analizy badania, dokładnych i terminowych ustaleń oraz wysokiej jakości wyników, a także możliwości dostosowania metod gromadzenia danych do przyszłości.

Bieżące prace

 

Przygotowania do EWCS 2024 są już w toku. Największy nacisk zostanie położony na utrzymanie tendencji, aby zapewnić porównywalność w czasie w zakresie jakości miejsc pracy i kluczowych wskaźników dotyczących jakości życia zawodowego, z uwzględnieniem aspektu płci. Aby wziąć pod uwagę zasadnicze kwestie polityczne oraz związane z programem badań wokół przyszłości pracy, a także wpływ pandemii COVID-19, transformacji cyfrowej oraz dekarbonizacji w miejscu pracy, opracowane zostaną nowe pytania.

Zlecono opracowanie badania na temat sposobu przenoszenia międzynarodowych wywiadów przeprowadzanych przez ankieterów do formy online, ze szczególnym uwzględnieniem EWCS, a także na temat poznawczego testowania wstępnego z wykorzystaniem wywiadów międzykulturowych i sondaży internetowych.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz