Badania losowe Eurofound

Eurofound od początku swojego istnienia tworzy solidną bazę wiedzy na temat warunków życia i pracy w Unii Europejskiej. Główne zadanie Agencji polega na obserwacji zmian zachodzących z upływem czasu w państwach członkowskich. Temu celowi służą trzy cykliczne ogólnounijne badania probabilistyczne, z których pochodzą dane o wysokiej jakości: europejskie badanie warunków pracy (EWCS) europejskie badanie jakości życia (EQLS) oraz europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS) . Te trzy badania mają następujące wspólne cechy:

  • Reprezentatywność prób
  • Zasięg obejmujący wszystkie państwa członkowskie UE oraz (potencjalne) kraje kandydujące, a często również Norwegię i Szwajcarię
  • Porównywalność międzynarodowa
  • Wiele etapów, umożliwiających analizę szeregów czasowych
  • Bliska współpraca z trójstronnymi zainteresowanymi podmiotami i właściwymi ekspertami Eurofound
  • Kwestionariusze obejmujące szeroki zakres tematów, opracowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb polityki europejskiej
  • Kwestionariusze stworzone z wykorzystaniem interdyscyplinarnej bazy naukowej
  • Zaawansowana strategia zapewniania jakości
  • Udostępnianie wyników na czas, w sprawozdaniach dotyczących poszczególnych obszarów polityki, na stronach z wizualizacją danych oraz w formie mikrodanych.

Dostępność danych

Wszystkie kwestionariusze i zbiory danych są ogólnodostępne.

Metodyka

Celem badań Eurofound jest zapewnienie wysokiej jakości informacji na temat warunków życia i pracy oraz praktyk w miejscach pracy w Europie. Aby osiągnąć ten cel, w każdym badaniu analizuje się inną populację i uzyskuje szczegółowe dane. Harmonizacja metodyki badań , jeśli jest możliwa, przekłada się na wykorzystanie doświadczeń zdobytych w różnych badaniach. Więcej informacji o stosowanej metodyce można znaleźć na stronach poświęconych poszczególnym edycjom badań.

Dostosowanie badań do przyszłych wyzwań

W nadchodzących latach Eurofound wprowadzi strategię z założeniem utrzymania aktualności badań w przyszłości, obejmującą analizę wykonalności różnych opłacalnych sposobów gromadzenia danych, z uwzględnieniem zarówno ogólnej jakości badań, jak i porównywalności w czasie.

Eurofound przygląda się również możliwościom związanym z dużymi zbiorami danych pod kątem uzupełnienia i kontekstualizacji własnych danych. Te prace będą się skupiać na poprawie doboru próby, zbieraniu i analizowaniu dużych zbiorów danych oraz wykorzystaniu tekstowej analizy treści zamieszczanych w mediach społecznościowych do badania zjawisk pobocznych.

Zapewnianie jakości

Eurofound w swoich badaniach dąży do zapewnienia jakości : obiera sobie za cel wysoką jakość pozyskiwanych danych i dlatego przestrzega powszechnie uznawanych norm dotyczących metod i procedur.

Współpraca europejska i międzynarodowa

Metodykę badań i kwestionariusze Eurofound mogą wykorzystywać inne podmioty, z zastrzeżeniem praw autorskich . W związku z tym różne organizacje wyraziły zainteresowanie korzystaniem z naszych materiałów bądź współpracą z Eurofound.