Współpraca europejska i międzynarodowa

Metody i kwestionariusze stosowane w europejskich badaniach Eurofound są ogólnodostępne i mogą być wykorzystane przez inne podmioty badawcze, z zastrzeżeniem określonych praw autorskich . W związku z tym wiele organizacji wyraziło zainteresowanie naszymi materiałami bądź współpracą z Eurofound.

Współpraca na szczeblu europejskim

W ostatnich edycjach europejskiego badania warunków pracy (EWCS) rządy Belgii, Francji, Słowenii i Hiszpanii samodzielnie sfinansowały powiększenie liczebności badanej próby na potrzeby bardziej szczegółowych analiz. Wieloletnimi uczestnikami EWCS są Norwegia i Szwajcaria.

Podobnie włoski Krajowy Instytut Analiz Polityki Publicznej (INAPP) sfinansował powiększenie liczebności próby dla Włoch w ramach europejskiego badania jakości życia (EQLS) w 2016 r.

Eurofound zawarł porozumienie z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i na jego podstawie przekazał EU-OSHA użyteczne informacje dotyczące opracowania metodyki i projektu badań. EU-OSHA wykorzystała metodykę Eurofound z europejskiego badanie przedsiębiorstw (ECS) w prowadzonym przez siebie w 2009 r. Europejskim badaniu przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). Zespoły pracujące nad ECS i ESENER regularnie się ze sobą kontaktują, aby dzielić się zdobywanymi doświadczeniami. ECS 2019 przeprowadzono we współpracy z Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop). Dane z EWCS wykorzystuje Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn do wyznaczania wskaźnika równouprawnienia płci. Eurofound pomagał też Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w przygotowaniu badania ankietowego tej agencji.

Komisja Europejska (DG NEAR) popiera, aby w badaniach Eurofound uczestniczyły kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące do UE.

Współpraca międzynarodowa

Kwestionariusz i metodyka EWCS są źródłem inspiracji dla badań prowadzonych w innych częściach świata: przykładami są amerykańskie badanie warunków pracy, południowokoreańskie badanie warunków pracy oraz izraelskie badanie społeczne z 2016 r. Niektóre kraje Ameryki Środkowej, a także Argentyna, Chile i Urugwaj w swoich krajowych badaniach wykorzystują odpowiednio dostosowany kwestionariusz EWCS. Niektóre pytania z EWCS zostały użyte w chińskim badaniu na temat pracy miejskiej z 2016 r.

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Eurofound i Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) połączyły siły w reakcji na brak wiarygodnych danych i informacji na temat warunków pracy w krajach rozwijających się i państwach w okresie transformacji, żeby prowadzić projekty w zakresie obserwacji i analizowania warunków pracy na świecie.

Wspólnie prowadzą pionierski projekt polegający na monitorowaniu warunków pracy na całym świecie: obserwuje się w nim zmiany w jakości pracy i jakości życia zawodowego w Europie, Azji i obu Amerykach.

Te dwie organizacje opracowały także standardową metodykę dla globalnego badania warunków pracy (GWCS) w celu stworzenia otwartego narzędzia, które na poziomie krajowym można dokładnie dopasować do potrzeb podmiotów trójstronnych w danym państwie. Jest to zasadniczy element ustanowionych przez MOP krajowych programów na rzecz godnej pracy.

Organizacja Narodów Zjednoczonych

W Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) zastosowano w przeszłości kwestionariusz Eurofound z europejskiego badania jakości życia (EQLS) w celu przeprowadzenia badań na ten temat w Chorwacji i Macedonii Północnej.

Międzynarodowe wytyczne i monitorowanie polityki

Eurofound wniósł także wkład w opracowanie międzynarodowych wytycznych statystycznych w zakresie pomiaru jakości życia i parametrów życia zawodowego poprzez badania ankietowe. Przykłady:

EWCS jest wykorzystywane także do monitorowania zmian w jakości pracy, na przykład we wspólnych ramach oceny Komisji Europejskiej lub w pracach OECD dotyczących jakości pracy. Eurostat używa niektórych pytań z EWCS na potrzeby obserwacji jakości zatrudnienia w Europie.

EQLS jest ważnym źródłem w kontekście międzynarodowym, ponieważ obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, zawiera wieloaspektowe informacje w jednym zbiorze danych, a także odnosi się do ludności zarówno w wieku produkcyjnych, jak i w wieku nieprodukcyjnym. Dane z EQLS są wykorzystywane w kilku międzynarodowych inicjatywach monitorujących:

  • Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) korzysta z danych z EQLS i EWCS do opracowania wskaźnika równouprawnienia płci w dziedzinie czasu
  • wskaźnik aktywnego starzenia się opracowany przez Komisję Europejską i Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (UNECE)
  • badanie Fundacji Bertelsmanna dotyczące spójności społecznej (Social Cohesion Radar 2013 i 2014)

EQLS było ważnym źródłem w pracach badawczych i debacie publicznej poprzedzających stworzenie inicjatywy Komisji pn. „Wyjść poza PKB”. To badanie było też pomocne przy opracowaniu zbioru wskaźników Eurostatu dotyczących jakości życia.