Metodyka badań Eurofound

Celem prowadzonych przez Eurofound badań jest zapewnienie wysokiej jakości informacji na temat jakości życia i warunków pracy w Europie. Aby osiągnąć ten cel, każde z badań ma inną populację docelową w celu uzyskania specyficznych informacji.

Badanie warunków pracy w Europie jest skierowane do pracowników w celu uzyskania informacji na temat jakości pracy i zatrudnienia. W ramach europejskiego badania przedsiębiorstw pytania są skierowane do kierowników i przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach w celu zgromadzenia informacji na temat praktyk w miejscu pracy. W europejskim badaniu jakości życia wywiady są przeprowadzane z obywatelami europejskimi w celu uzyskania obrazu warunków życia i postrzegania jakości życia.

Pomimo tych różnic w obszarze populacji docelowej celem Fundacji Eurofound jest harmonizacja metodyki w jak największym zakresie, aby być pewnym, że doświadczenia zdobyte podczas jednego badania zostały wykorzystane w innych badaniach.

W przypadku wszystkich projektów badawczych zainteresowane strony z ramienia Eurofound, jak i eksperci w odpowiedniej dziedzinie są zaangażowani w opracowanie, przeprowadzenie i ocenę każdej edycji każdego badania, dzięki czemu jest ono użyteczne dla decydentów politycznych i partnerów społecznych na poziomie europejskim i krajowym.

Poprzez zaangażowanie ekspertów w proces opracowania kwestionariuszy, a także ekspertów krajowych w ich tłumaczenie, Eurofound zmierza do ujęcia w pytaniach rzeczywistych zjawisk, które mają być w nich odzwierciedlone (ważność).

Poprzez staranny dobór reprezentatywnych prób, wybór najodpowiedniejszego sposobu administrowania kwestionariuszami przy użyciu najnowszych technologii, rekrutowanie doświadczonych ankieterów i zapewnienie wszechstronnych szkoleń w zakresie ankierowania i kodowania, a także dokładne sprawdzanie zgromadzonych danych, przemyślane ważenie i odpowiednią analizę Eurofound zamierza zapewnić spójność pomiarów w ramach badań (wiarygodność).

Zobowiązanie Eurofound do dostarczania wysokiej jakości informacji znajduje odzwieciedlenie w jej strategii zapewnienia jakości badań.

Dobór próby

Bez względu na fakt, czy populacją docelową są obywatele europejscy, pracownicy czy przedsiębiorstwa, zgromadzenie informacji od wszystkich członków populacji nie jest możliwe. Wybiera się zatem próbę respondentów jak najbardziej reprezentatywną dla całej populacji.

Celem Fundacji jest stosowanie ram prób o najwyższej dostępnej jakości. W każdym kraju stara się dotrzeć do rejestru, który obejmuje co najmniej 95% populacji docelowej. W przypadku ECS tego rodzaju rejestry powinny zawierać dane kontaktowe przedsiębiorstw i inne informacje na temat przedsiębiorstw. W przypadku EWCS i EQLS rejestry zawierają zazwyczaj dane adresowe gospodarstw domowych, a czasami również pojedynczych osób. Jeżeli w przypadki EWCS i EQLS takie rejestry nie są dostępne, lista ewentualnych respondentów powstaje w oparciu o tzw. procedurę losową.

Celem Fundacji jest dobór dostatecznie dużych prób, aby uzyskać ważne wyniki na poziomie poszczególnych krajów i dostatecznie odzwierciedlić rozkład populacji europejskiej, dzięki czemu możliwe będzie uogólnienie wyników w odniesieniu do całej Europy. Pierwszy cel wymaga, aby wielkość próby na poziomie kraju wyniosła co najmniej 1000 respondentów, co pozwala zmniejszyć margines błędu do akceptowalnego poziomu. Drugi cel jest powodem doboru większych prób w większych krajach, jak to miało miejsce w większości ostatnich EWCS i EQLS.

Kodowanie

Niekiedy istnieje konieczność zadania pytań otwartych, tj. pytań, na które nie można udzielić odpowiedzi przy użyciu gotowych sformułowań. Może to być na przykład przypadek sektora. Ankieter najpierw szczegółowo notuje udzieloną odpowiedź, a następnie przypisuje ją do odpowiedniej kategorii w ogólnoeuropejskiej statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej (NACE).

Kodowanie jest zazwyczaj stosowane w odniesieniu do pytań otwartych dotyczacych dochodów, poziomu wykształcenia respondentów (ISCED), a także regionów, w których żyją (NUTS).

Wagi

Po zakończeniu prac terenowych dane są ważone w celu skorygowania ewentualnych różnic w obrębie próby. Na przykład różne prawdopodobieństwo wybrania różnych ludzi do badania należy uwzględnić statystycznie. Im większa jednostka (gospodarstwo domowe/przedsiębiorstwo), w której ludzie żyją lub pracują, tym mniejsze szanse na uczestnictwo w wywiadzie. Również rozbieżności w poziomie chęci uczestnictwa w badaniu mogą wynikać z niedostatecznej reprezentacji niektórych grup respondentów. Różnice w liczbie siły roboczej między krajami nie znajdują (pełnego) odzwierciedlenia w liczebności próby w każdym kraju, zatem ważenie stosuje się, aby zapewnić większą wagę ludniejszych krajów w wynikach na poziomie UE.

Europejskie badanie siły roboczej jest często stosowane jako dane odniesienia do oceny reprezentatywności danych dla danej populacji.

Metodyka jest dostosowywana do specjalnych wymogów każdego badania – dodatkowe informacje znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym badaniom.