Zapewnienie jakości badań Eurofound

Zapewnienie jakości badań

Celem Fundacji jest zapewnienie wysokiej jakości danych zgromadzonych podczas badań poprzez stosowanie powszechnie obowiązujących standardów w zakresie metodyki i procedur. Dlatego podczas opracowywania, przeprowadzania i oceny jakości badań stosuje się kryteria jakości europejskiego systemu statystycznego (ESS). W odniesieniu do badań Eurofound stosuje się następujące kryteria:

  • przydatność: badanie powinno zaspokajać bieżące i potencjalne potrzeby użytkownika;
  • dokładność: uzyskanie danych, które szacunkowo są w jak największym stopniu zbliżone do prawdziwych wartości. W ujęciu praktyczym cel ten można osiągnąć, minimalizując błędy podczas badania;
  • terminowość i punktualnośc: rozpowszechnianie danych w okresach referencyjnych w takim stopniu jak to możliwe, zgodnie z harmonogramem publikacji danych;
  • dostępność i przejrzystość: zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do ustaleń i danych uzyskanych podczas badania, oferowaniem im niezbędnych podstawowych informacji umożliwiających interpretację ustaleń;
  • spójność i porównywalność: przegląd danych w porównaniu z innymi powiązanymi danymi pochodzącymi z innych źródeł oraz stwierdzenie, czy różnice można przypisać różnicom między prawdziwymi wartościami. Ustanowienie porównywalności danych na obszarach geograficznych na przestrzeni czasu.

Celem jest ciągła poprawa jakości oraz efektywności badania pod względem kosztów. Kryteria jakości oraz niezbędne działania umożliwiające spełnienie tych kryteriów są określane zarówno w specyfikacjach przetargowych, jak i w szczegółowym planie procesu badania. Wprowadzono procedury sprawdzania wszystkich aspektów przygotowania do badania, prac terenowych oraz przetwarzania danych, a także gromadzenia szczegółowej dokumentacji, z której wynika sposób spełniania kryteriów.

Regularnie monitoruje się wpływ badań na prowadzenie polityki i wykorzystywanie danych w badaniach. Gromadzi się informacje na temat tego, w jaki sposób badania zaspokajają potrzeby użytkowników. Ponadto zleca się zewnętrzne oceny jakości danych i procesów badań oraz publikuje ich wyniki.