Europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS) 2009 – metodyka

ECS z 2009 r. jest drugim po badaniu dotyczącym czasu pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w Europie (ESWT) szeroko zakrojonym badaniem organizacyjnym przeprowadzonym przez Eurofound w 21 krajach UE w latach 2004-2005.

Cele

Cele badania obejmowały:

  • prezentację graficzną, ocenę i ujęcie ilościowe w zharmonizowany sposób informacji na temat polityki i praktyk przedsiębiorstw w całej Europie;
  • analizę relacji między praktykami przedsiębiorstwa a ich skutkami, a także analizę praktyk z punktu widzenia struktur na poziomie przedsiębiorstwa ze szczególnym naciskiem na dialog społeczny;
  • monitorowanie tendencji;
  • przyczynianie się do realizacji strategii lizbońskiej w kwestii polityki i praktyk przedsiębiorstwa w odniesieniu do ich wpływu na jakość miejsc pracy, a także rozwoju dialogu społecznego w przedsiębiorstwach. Badanie powinno umożliwić opracowanie dla odbiorców europejskich jednolitych wskaźników dotyczących tych kwestii.

Opracowanie i metodyka

ECS z 2009 r. zostało przeprowadzone w 30 krajach: 27 państwach członkowskich UE, Chorwacji, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Za przeprowadzenie badania odpowiadała spółka TNS Infratest Sozialforschung z Monachium (Niemcy), we współpracy z grupą ekspertów i krajowych instytutów terenowych.

Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI). Przedsiębiorstwa, z którymi przeprowadzano wywiady, zostały wybrane losowo spośród przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób w każdym kraju.

W każdym przedsiębiorstwie przeprowadzono wywiad z przedstawicielem kierownictwa i, w miarę możliwości, przedstawicielem pracowników. Czas trwania wywiadów wynosił średnio 20 minut w przypadku przedstawicieli kierownictwa i 15 minut w przypadku przedstawicieli pracowników. Kwestionariusze są dostepne.

Badaniem nie objęto sektora rolnictwa i rybołówstwa, gospodarstw domowych ani organizacji eksterytorialnych. Próbka objęła administrację publiczną.

Pod koniec 2009 r. przeprowadzono ograniczone rozszerzenie zakresu badania w celu zgromadzenia dodatkowych informacji na temat wyników finansowych przedsiębiorstw prywatnych. Objęto nim przedsiębiorstwa w pięciu krajach – Finlandii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii – które reprezentują różne systemy opieki społecznej.

Zapewnienie jakości

Od wielu lat Eurofound zdobywa istotne doświadczenie w przeprowadzaniu badań i dzięki temu opracowała najlepsze praktyki zapewniania jakości. Ramy zapewniania jakości ECS z 2009 r. opierały się na czterech głównych filarach:

  • planowanie: systematyczne planowanie i graficzne przedstawienie całego procesu badań;
  • konsultacje: konsultacje z ekspertami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami badania podczas opracowywania kwestionariusza, kluczowej koncepcje badania i strategii metodycznej;
  • przejrzystość: cały proces badań ma być przejrzysty, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie;
  • dokumentacja: dokumentowanie każdego kroku, decyzji lub wydarzeń w trakcie projektu, zagwarantowanie łatwego monitorowania każdego kroku.

Aby zapewnić jakość badania, zgodnie z praktykami stosowanymi przez Eurofound, uznano, że od początku należy zaangażować w badanie ekspertów i użytkowników, np. zainteresowane strony reprezentowane przez członków Rady Zarządzającej w trójstronnym komitecie doradczym ds. ESC z 2009 r.

W sprawozdaniu na temat oceny jakości drugiego europejskiego badania przedsiębiorstw oceniono jakość badania na wszystkich jego etapach, począwszy od opracowania próby, a kończąc na rozpowszechnieniu danych.

Dodatkowe informacje: Camilla Galli da Bino, tel: 00 353 1 2043125, e-mail: gdb@eurofound.europa.eu