Europejskie badanie jakości życia 2012

PDF version Printer-friendly version

Prace w terenie w ramach trzeciego europejskiego badania jakości życia 2012 (EQLS) trwały od końca września 2011 r. do początku lutego 2012 r. w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Sprawozdanie z wyników –Jakość życia w Europie: Wpływ kryzysu – jest już dostępne online.

 

Najważniejsze wyniki

W kilku krajach UE zgłaszany jest spadek o ponad 20% w poziomach optymizmu i poczucia szczęścia, a ponad jedna trzecia osób wskazuje na pogorszenie swojej sytuacji finansowej w ciągu ostatnich pięciu lat. Wyniki te w znacznym stopniu odzwierciedlają – z kilkoma interesującymi wyjątkami – rzeczywistość gospodarczą, przy czym najwyższe poziomy optymizmu odnotowuje się w Danii, Szwecji, a najniższe – w Grecji, we Włoszech i w Portugalii. Sytuacja społeczna w dzisiejszej Unii Europejskiej ma złożony i skomplikowany charakter. W porównaniu z ostatnim badaniem w 2007 r. obecnie więcej osób, które miały dobre zarobki i mieszkały w dobrych warunkach, zmaga się z bezrobociem, długami, obawą przed pogorszeniem warunków mieszkaniowych i problemami z dostępem do usług. 

W badaniu podkreśla się również, że wielu osobom ciężej jest związać koniec z końcem: 7% zgłasza ‘duże trudności’ w wiązaniu końca z końcem, przy czym między krajami występują duże różnice, od 22% w Grecji do 1% w Finlandii. Zapytani, do kogo zwróciliby się, gdyby pilnie potrzebowali pożyczki, większość Europejczyków (70%) wskazała członka rodziny lub krewnego. 12% poprosiłoby o pożyczkę przyjaciela, sąsiada lub kogoś innego, a 8% zwróciłoby się do jakiegoś usługodawcy lub instytucji. Jedna osoba na dziesięć (10%) zgłaszała, że nie mogłaby zwrócić się do nikogo; jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do grupy z kwartyla najniższych dochodów (15%). Ogółem 8% ludzi w UE nie było w stanie spłacić nieformalnych pożyczek zgodnie z planem.

W ciągu ostatnich pięciu lat spadło zaufanie do głównych instytucji publicznych, rządów i parlamentów, a największe spadki odnotowuje się oczywiście w krajach mierzących się z najpoważniejszymi trudnościami gospodarczymi, takich jak Hiszpania czy Grecja. Zaufanie do instytucji publicznych jest najwyższe w Danii, Finlandii, Luksemburgu i Szwecji, głównie z powodu niespotykanego poziomu zaufania do krajowych instytucji politycznych w tych krajach.

Sprawozdanie ogólne analizuje szereg kwestii, jak np. bezrobocie, dochody, warunki życia i sytuację mieszkaniową, rodzinę, zdrowie, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, zadowolenie z życia i postrzeganą jakość społeczeństwa. Kolejne sprawozdania na temat subiektywnego poczucia dobrobstanu, społecznych nierówności, jakości społeczeństwa i usług publicznych oraz tendencji w zakresie jakości życia w trzech kolejnych edycjach badań pojawią się w 2013 r.

Zakres

Sprawozdanie to obejmuje 27 państw członkowskich UE, ale rozmowy odbyto z łącznie 43636 osobami w  34 krajach (różnica to  siedem krajów kandydujących lub ubiegających się o członkostwo: Chorwacja, Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Kosowo, Serbia i Turcja). Wyniki z badań w tych krajach zostaną opublikowane w 2013 r. Eurofound ściśle współpracował ze swoim wykonawcą – GfK EU3C – w Belgii, aby dopilnować spełnienia najwyższych standardów jakości przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu 3. EQLS.

Udostępnienie danych ogółowi społeczeństwa za pośrednictwem UK Data Archive zaplanowano na wiosnę 2013 r.

Metodologia

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely