Europejskie badanie jakości życia 2012

Prace w terenie w ramach trzeciego europejskiego badania jakości życia 2012 (EQLS) trwały od końca września 2011 r. do początku lutego 2012 r. w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Sprawozdanie z wyników –Jakość życia w Europie: Wpływ kryzysu – jest już dostępne online.

 

Najważniejsze wyniki

W kilku krajach UE zgłaszany jest spadek o ponad 20% w poziomach optymizmu i poczucia szczęścia, a ponad jedna trzecia osób wskazuje na pogorszenie swojej sytuacji finansowej w ciągu ostatnich pięciu lat. Wyniki te w znacznym stopniu odzwierciedlają – z kilkoma interesującymi wyjątkami – rzeczywistość gospodarczą, przy czym najwyższe poziomy optymizmu odnotowuje się w Danii, Szwecji, a najniższe – w Grecji, we Włoszech i w Portugalii. Sytuacja społeczna w dzisiejszej Unii Europejskiej ma złożony i skomplikowany charakter. W porównaniu z ostatnim badaniem w 2007 r. obecnie więcej osób, które miały dobre zarobki i mieszkały w dobrych warunkach, zmaga się z bezrobociem, długami, obawą przed pogorszeniem warunków mieszkaniowych i problemami z dostępem do usług. 

W badaniu podkreśla się również, że wielu osobom ciężej jest związać koniec z końcem: 7% zgłasza ‘duże trudności’ w wiązaniu końca z końcem, przy czym między krajami występują duże różnice, od 22% w Grecji do 1% w Finlandii. Zapytani, do kogo zwróciliby się, gdyby pilnie potrzebowali pożyczki, większość Europejczyków (70%) wskazała członka rodziny lub krewnego. 12% poprosiłoby o pożyczkę przyjaciela, sąsiada lub kogoś innego, a 8% zwróciłoby się do jakiegoś usługodawcy lub instytucji. Jedna osoba na dziesięć (10%) zgłaszała, że nie mogłaby zwrócić się do nikogo; jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do grupy z kwartyla najniższych dochodów (15%). Ogółem 8% ludzi w UE nie było w stanie spłacić nieformalnych pożyczek zgodnie z planem.

W ciągu ostatnich pięciu lat spadło zaufanie do głównych instytucji publicznych, rządów i parlamentów, a największe spadki odnotowuje się oczywiście w krajach mierzących się z najpoważniejszymi trudnościami gospodarczymi, takich jak Hiszpania czy Grecja. Zaufanie do instytucji publicznych jest najwyższe w Danii, Finlandii, Luksemburgu i Szwecji, głównie z powodu niespotykanego poziomu zaufania do krajowych instytucji politycznych w tych krajach.

Sprawozdanie ogólne analizuje szereg kwestii, jak np. bezrobocie, dochody, warunki życia i sytuację mieszkaniową, rodzinę, zdrowie, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, zadowolenie z życia i postrzeganą jakość społeczeństwa. Kolejne sprawozdania na temat subiektywnego poczucia dobrobstanu, społecznych nierówności, jakości społeczeństwa i usług publicznych oraz tendencji w zakresie jakości życia w trzech kolejnych edycjach badań pojawią się w 2013 r.

Zakres

Sprawozdanie to obejmuje 27 państw członkowskich UE, ale rozmowy odbyto z łącznie 43636 osobami w  34 krajach (różnica to  siedem krajów kandydujących lub ubiegających się o członkostwo: Chorwacja, Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Kosowo, Serbia i Turcja). Wyniki z badań w tych krajach zostaną opublikowane w 2013 r. Eurofound ściśle współpracował ze swoim wykonawcą – GfK EU3C – w Belgii, aby dopilnować spełnienia najwyższych standardów jakości przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu 3. EQLS.

Udostępnienie danych ogółowi społeczeństwa za pośrednictwem UK Data Archive zaplanowano na wiosnę 2013 r.

Metodologia