Europejskie badanie jakości życia z 2016 r.

PDF version Printer-friendly version

Europejskie badanie jakości życia z 2016 r.

Zapoznaj się z kluczowymi ustaleniami i ogólnymi wynikami europejskiego badania jakości życia z 2016 r. przedstawionymi w formie interaktywnej prezentacji.

Przeprowadzane przez Eurofound europejskie badanie jakości życia dokumentuje warunki życia i sytuację społeczną ludności oraz analizuje zagadnienia mające istotny wpływ na życie obywateli Europy. W okresie od września 2016 r. do marca 2017 r. Eurofound przeprowadził czwartą edycję tego badania (badanie prowadzi się nieprzerwanie od 2003 r.). W ramach europejskiego badania jakości życia za 2016 r. przeprowadzono rozmowy z niemal 37 tys. osób z 33 państw – 28 państw członkowskich UE oraz 5 krajów kandydujących (Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Turcji). Wyniki badania dostarczają szczegółowych informacji na temat szerokiego spektrum zagadnień w trzech głównych dziedzinach:

 • jakość życia: subiektywnie postrzegane samopoczucie, optymizm, stan zdrowia, poziom życia oraz kwestie związane z deprywacją i równowagą między życiem zawodowym a prywatnym;
 • jakość społeczeństwa: brak bezpieczeństwa socjalnego, subiektywnie postrzegane wykluczenie społeczne i napięcia społeczne, poziom zaufania do osób i instytucji, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności i zaangażowanie w to życie oraz udział w programach szkoleniowych / programach uczenia się przez całe życie;
 • jakość usług publicznych: opieka zdrowotna, opieka długoterminowa, opieka nad dziećmi i inne usługi publiczne.

Główne ustalenia

Eksplorator danych

Wizualizuj, przeglądaj i porównuj dane dotyczące jakości życia, jakości społeczeństwa i jakości usług publicznych na poziomie unijnym i krajowym za pomocą naszego interaktywnego eksploratora danych.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki europejskiego badania jakości życia przeprowadzonego w 2016 r. wskazują na zasadnicze postępy w trzech kluczowych obszarach objętych przeglądem: jakości życia, jakości społeczeństwa i jakości usług publicznych – choć postępów tych nie odnotowano we wszystkich państwach ani w odniesieniu do wszystkich grup społecznych.

Odnotowano zasadnicze postępy w dziedzinie jakości życia i przywrócenie niektórych parametrów do poziomów sprzed kryzysu. Na przykład poziomy optymizmu wzrosły od poprzedniego badania; odnotowano również wzrost zadowolenia z poziomu życia, natomiast poziom zadowolenia z życia i szczęśliwości utrzymuje się na stałym poziomie. Na szczeblu państw członkowskich można zaobserwować konwergencję zadowolenia z poziomu życia; subiektywnie postrzegany stan zdrowia zasadniczo się poprawił, odnotowano również spadek liczby osób doświadczających trudności finansowych (większa liczba osób jest w stanie pokryć swoje koszty utrzymania). Wskaźnik równowagi między życiem zawodowym a prywatnym uległ jednak pogorszeniu; ponadto w dwóch trzecich państw istnieją poważne obawy związane z niewystarczającym poziomem dochodu osób w podeszłym wieku.

Wyniki badania wskazują na ogólną poprawę wskaźników jakości społeczeństwa od 2011 r. Zaufanie do instytucji krajowych wzrosło, w odniesieniu do zaangażowania w działalność organizacji społecznych i członkostwa w tych organizacjach można zaobserwować tendencję wzrostową, odnotowano wzrost zaufania do osób wśród respondentów w wieku 18–24 lata, poczucie wykluczenia społecznego zmalało, a subiektywne postrzegane napięcia między biednymi a bogatymi, kierownictwem a pracownikami, osobami w podeszłym wieku a osobami młodymi i kobietami a mężczyznami zmniejszyły się. Odnotowano jednak nieznaczny wzrost subiektywnie postrzeganych napięć między grupami religijnymi i etnicznymi oraz – w mniejszym stopniu – napięć z tytułu orientacji seksualnej.

Dane wskazują również na ogólną poprawę jakości usług publicznych w porównaniu z ostatnią edycją badania. Odnotowano wzrost poziomów zadowolenia z jakości szeregu kluczowych usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna i transport publiczny. Jakość usług opieki nad dziećmi w kilku krajach, w których wcześniej odnotowywano niezadowalające wyniki w tym obszarze, poprawiła się. W szeregu państw odnotowano wystąpienie nowego problemu związanego z dostępem do zakładów recyklingu; część państw boryka się również z utrudnieniami w dostępie do usług bankowych na obszarach wiejskich. Jednak jakość usług publicznych nadal istotnie różni się w poszczególnych państwach członkowskich.

Kontekst

W ramach tego unikalnego, ogólnoeuropejskiego badania przeprowadzanego w cztero- lub pięcioletnich odstępach analizuje się obiektywne czynniki wpływające na życie obywateli, a także ich subiektywne odczucia związane z tymi czynnikami i ogólnie rozumianym życiem, aby stworzyć bogaty zasób danych dotyczących jakości życia mieszkańców Europy. W badaniu przedstawiono dane dotyczące zagadnień, które nie są ujmowane w ogólnych danych statystycznych, np. subiektywnie postrzeganej jakości społeczeństwa, zaufania do instytucji i napięć społecznych. Badanie koncentruje się na szeregu kwestii, takich jak warunki mieszkaniowe, deprywacja, rodzina, stan zdrowia i samopoczucie. Skupiono się w nim również na subiektywnych odczuciach, takich jak poziom szczęśliwości, poziom zadowolenia z życia i poziom uczestnictwa w życiu społecznym.

 • Europejskie badanie jakości życia z 2003 r.: obejmowało 28 państw, tj. państwa UE-25 i 3 kraje kandydujące – Bułgarię, Rumunię i Turcję.
 • Europejskie badanie jakości życia z 2007 r.: obejmowało 31 państw, tj. państwa UE-27, Norwegię i kraje kandydujące – Chorwację, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii i Turcję.
 • Europejskie badanie jakości życia z 2011 r.: obejmowało 34 państwa, tj. państwa UE-27 i 7 krajów kandydujących lub ubiegających się o członkostwo: Chorwację, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Islandię, Kosowo, Czarnogórę, Serbię i Turcję.
 • Nowe europejskie badanie jakości życia z 2016 r.: obejmowało 33 państwa, tj. państwa UE-28 i 5 krajów kandydujących – Albanię, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę, Serbię i Turcję.

Metodyka

Europejskie badanie jakości życia to badanie populacji osób dorosłych (18+) żyjących w prywatnych gospodarstwach domowych, przeprowadzane w oparciu o próbę statystyczną i obejmujące wycinek społeczeństwa. W zależności od wielkości państwa i ustaleń krajowych w 2016 r. liczebność próby w poszczególnych państwach wahała się od 1000 do 2000 osób.

Partnerzy badania Eurofound, tj. pracownicy firmy Kantar Public, odbywali bezpośrednie rozmowy w domach respondentów przy wykorzystaniu techniki wywiadu osobistego wspomaganego komputerowo (CAPI), w trakcie których zadawali pytania dotyczące jakości życia respondentów zamieszczone w kompleksowym wykazie pytań. (Wszystkie zgromadzone informacje przetwarza się w warunkach ścisłej poufności, przy zapewnieniu anonimowości każdego z respondentów). W kwestionariuszu europejskiego badania jakości życia z 2016 r. położono szczególny nacisk na usługi publiczne: opiekę zdrowotną, opiekę długoterminową, opiekę nad dziećmi i szkolnictwo, a także zmierzono różne wskaźniki związane z jakością, takie jak sprawiedliwy dostęp oraz dostępność obiektów, pracowników i informacji dla obywateli.Szczegółowe informacje na temat metody badania są dostępne w internecie.

Dalsze informacje

 • W przygotowaniu: publikacja sprawozdania ogólnego dotyczącego europejskiego badania jakości życia za 2016 r.
 • Luty 2018 r.: debata poświęcona europejskiemu badaniu jakości życia w Brukseli
 • Dane jednostkowe z europejskiego badania jakości życia zostaną udostępnione w marcu 2018 r.

Przedmiotem przeprowadzanych przez Eurofound wtórnych analiz danych z badania będą następujące zagadnienia:

 • zaufanie do instytucji w Europie w XXI w.;
 • spójność społeczna i dobrostan w Europie;
 • różnice pokoleniowe;
 • jakość usług publicznych.

Dodatkowych informacji na temat europejskiego badania jakości życia udziela Tadas Leončikas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely