Europejskie badanie jakości życia z 2016 r.

Europejskie badanie jakości życia z 2016 r.

Zapoznaj się z kluczowymi ustaleniami i ogólnymi wynikami europejskiego badania jakości życia z 2016 r. przedstawionymi w formie interaktywnej prezentacji.

Przeprowadzane przez Eurofound europejskie badanie jakości życia dokumentuje warunki życia i sytuację społeczną ludności oraz analizuje zagadnienia mające istotny wpływ na życie obywateli Europy. W okresie od września 2016 r. do marca 2017 r. Eurofound przeprowadził czwartą edycję tego badania (badanie prowadzi się nieprzerwanie od 2003 r.). W ramach europejskiego badania jakości życia za 2016 r. przeprowadzono rozmowy z niemal 37 tys. osób z 33 państw – 28 państw członkowskich UE oraz 5 krajów kandydujących (Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Turcji). Wyniki badania dostarczają szczegółowych informacji na temat szerokiego spektrum zagadnień w trzech głównych dziedzinach:

 • jakość życia: subiektywnie postrzegane samopoczucie, optymizm, stan zdrowia, poziom życia oraz kwestie związane z deprywacją i równowagą między życiem zawodowym a prywatnym;
 • jakość społeczeństwa: brak bezpieczeństwa socjalnego, subiektywnie postrzegane wykluczenie społeczne i napięcia społeczne, poziom zaufania do osób i instytucji, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności i zaangażowanie w to życie oraz udział w programach szkoleniowych / programach uczenia się przez całe życie;
 • jakość usług publicznych: opieka zdrowotna, opieka długoterminowa, opieka nad dziećmi i inne usługi publiczne.

Główne ustalenia

Eksplorator danych

Wizualizuj, przeglądaj i porównuj dane dotyczące jakości życia, jakości społeczeństwa i jakości usług publicznych na poziomie unijnym i krajowym za pomocą naszego interaktywnego eksploratora danych.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki europejskiego badania jakości życia przeprowadzonego w 2016 r. wskazują na zasadnicze postępy w trzech kluczowych obszarach objętych przeglądem: jakości życia, jakości społeczeństwa i jakości usług publicznych – choć postępów tych nie odnotowano we wszystkich państwach ani w odniesieniu do wszystkich grup społecznych.

Odnotowano zasadnicze postępy w dziedzinie jakości życia i przywrócenie niektórych parametrów do poziomów sprzed kryzysu. Na przykład poziomy optymizmu wzrosły od poprzedniego badania; odnotowano również wzrost zadowolenia z poziomu życia, natomiast poziom zadowolenia z życia i szczęśliwości utrzymuje się na stałym poziomie. Na szczeblu państw członkowskich można zaobserwować konwergencję zadowolenia z poziomu życia; subiektywnie postrzegany stan zdrowia zasadniczo się poprawił, odnotowano również spadek liczby osób doświadczających trudności finansowych (większa liczba osób jest w stanie pokryć swoje koszty utrzymania). Wskaźnik równowagi między życiem zawodowym a prywatnym uległ jednak pogorszeniu; ponadto w dwóch trzecich państw istnieją poważne obawy związane z niewystarczającym poziomem dochodu osób w podeszłym wieku.

Wyniki badania wskazują na ogólną poprawę wskaźników jakości społeczeństwa od 2011 r. Zaufanie do instytucji krajowych wzrosło, w odniesieniu do zaangażowania w działalność organizacji społecznych i członkostwa w tych organizacjach można zaobserwować tendencję wzrostową, odnotowano wzrost zaufania do osób wśród respondentów w wieku 18–24 lata, poczucie wykluczenia społecznego zmalało, a subiektywne postrzegane napięcia między biednymi a bogatymi, kierownictwem a pracownikami, osobami w podeszłym wieku a osobami młodymi i kobietami a mężczyznami zmniejszyły się. Odnotowano jednak nieznaczny wzrost subiektywnie postrzeganych napięć między grupami religijnymi i etnicznymi oraz – w mniejszym stopniu – napięć z tytułu orientacji seksualnej.

Dane wskazują również na ogólną poprawę jakości usług publicznych w porównaniu z ostatnią edycją badania. Odnotowano wzrost poziomów zadowolenia z jakości szeregu kluczowych usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna i transport publiczny. Jakość usług opieki nad dziećmi w kilku krajach, w których wcześniej odnotowywano niezadowalające wyniki w tym obszarze, poprawiła się. W szeregu państw odnotowano wystąpienie nowego problemu związanego z dostępem do zakładów recyklingu; część państw boryka się również z utrudnieniami w dostępie do usług bankowych na obszarach wiejskich. Jednak jakość usług publicznych nadal istotnie różni się w poszczególnych państwach członkowskich.

Kontekst

W ramach tego unikalnego, ogólnoeuropejskiego badania przeprowadzanego w cztero- lub pięcioletnich odstępach analizuje się obiektywne czynniki wpływające na życie obywateli, a także ich subiektywne odczucia związane z tymi czynnikami i ogólnie rozumianym życiem, aby stworzyć bogaty zasób danych dotyczących jakości życia mieszkańców Europy. W badaniu przedstawiono dane dotyczące zagadnień, które nie są ujmowane w ogólnych danych statystycznych, np. subiektywnie postrzeganej jakości społeczeństwa, zaufania do instytucji i napięć społecznych. Badanie koncentruje się na szeregu kwestii, takich jak warunki mieszkaniowe, deprywacja, rodzina, stan zdrowia i samopoczucie. Skupiono się w nim również na subiektywnych odczuciach, takich jak poziom szczęśliwości, poziom zadowolenia z życia i poziom uczestnictwa w życiu społecznym.

 • Europejskie badanie jakości życia z 2003 r.: obejmowało 28 państw, tj. państwa UE-25 i 3 kraje kandydujące – Bułgarię, Rumunię i Turcję.
 • Europejskie badanie jakości życia z 2007 r.: obejmowało 31 państw, tj. państwa UE-27, Norwegię i kraje kandydujące – Chorwację, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii i Turcję.
 • Europejskie badanie jakości życia z 2011 r.: obejmowało 34 państwa, tj. państwa UE-27 i 7 krajów kandydujących lub ubiegających się o członkostwo: Chorwację, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Islandię, Kosowo, Czarnogórę, Serbię i Turcję.
 • Nowe europejskie badanie jakości życia z 2016 r.: obejmowało 33 państwa, tj. państwa UE-28 i 5 krajów kandydujących – Albanię, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę, Serbię i Turcję.

Metodyka

Europejskie badanie jakości życia to badanie populacji osób dorosłych (18+) żyjących w prywatnych gospodarstwach domowych, przeprowadzane w oparciu o próbę statystyczną i obejmujące wycinek społeczeństwa. W zależności od wielkości państwa i ustaleń krajowych w 2016 r. liczebność próby w poszczególnych państwach wahała się od 1000 do 2000 osób.

Partnerzy badania Eurofound, tj. pracownicy firmy Kantar Public, odbywali bezpośrednie rozmowy w domach respondentów przy wykorzystaniu techniki wywiadu osobistego wspomaganego komputerowo (CAPI), w trakcie których zadawali pytania dotyczące jakości życia respondentów zamieszczone w kompleksowym wykazie pytań. (Wszystkie zgromadzone informacje przetwarza się w warunkach ścisłej poufności, przy zapewnieniu anonimowości każdego z respondentów). W kwestionariuszu europejskiego badania jakości życia z 2016 r. położono szczególny nacisk na usługi publiczne: opiekę zdrowotną, opiekę długoterminową, opiekę nad dziećmi i szkolnictwo, a także zmierzono różne wskaźniki związane z jakością, takie jak sprawiedliwy dostęp oraz dostępność obiektów, pracowników i informacji dla obywateli.Szczegółowe informacje na temat metody badania są dostępne w internecie.

Dalsze informacje

 • W przygotowaniu: publikacja sprawozdania ogólnego dotyczącego europejskiego badania jakości życia za 2016 r.
 • Luty 2018 r.: debata poświęcona europejskiemu badaniu jakości życia w Brukseli
 • Dane jednostkowe z europejskiego badania jakości życia zostaną udostępnione w marcu 2018 r.

Przedmiotem przeprowadzanych przez Eurofound wtórnych analiz danych z badania będą następujące zagadnienia:

 • zaufanie do instytucji w Europie w XXI w.;
 • spójność społeczna i dobrostan w Europie;
 • różnice pokoleniowe;
 • jakość usług publicznych.

Dodatkowych informacji na temat europejskiego badania jakości życia udziela Tadas Leončikas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz