EQLS 2016 - Metodyka

Eurofound przeprowadza europejskie badanie jakości życia, aby zgromadzić porównywalne i wiarygodne dane na temat jakości życia w Europie. Metodyka badania była stopniowo doskonalona w miarę upływu czasu w oparciu o wyciągnięte wnioski i zmiany odzwierciedlające rozwój metodyki prowadzenia badań.

Wykonawca europejskiego badania jakości życia z 2016 r.: Kantar Public, Belgia.

Zasięg: 28 państw członkowskich UE oraz Albania, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja.

Okres prac w terenie: od września 2016 r. do lutego 2017 r. w UE-28; od listopada 2016 r. do marca 2017 r. w krajach kandydujących.

Populacja docelowa: mieszkańcy wymienionych powyżej państw, którzy ukończyli 18 rok życia.

Próba: wielostopniowa, rozwarstwiona próba losowa w każdym państwie. W zależności od dostępności wysokiej jakości rejestrów doboru próby dokonywano na poziomie indywidualnym, na poziomie gospodarstw domowych i na poziomie adresów lub poprzez zestawienie wykonane przy użyciu metody naiwnej („random-walk”). Próby na poziomie państwa rozwarstwiono w podziale na regiony i stopień urbanizacji. W każdej warstwie losowo wybrano podstawowe jednostki próby (PSU) proporcjonalne do wielkości populacji. Następnie w ramach każdej podstawowej jednostki próby wybrano losową próbę osób fizycznych lub gospodarstw domowych. W przypadkach, w których nie korzystano z rejestrów osób fizycznych, respondentów w poszczególnych gospodarstwach domowych dobierano losowo.

Wielkość próby: W większości państw wielkość próby docelowej wynosiła 1000 osób. Aby odzwierciedlić większą liczbę ludności w niektórych państwach, populację docelową zwiększono do 1300 osób w Zjednoczonym Królestwie, 1600 osób w Niemczech i 2000 osób w Turcji. Eurofound zapewnił również państwom możliwość dodatkowego zwiększenia swojej próby. Z możliwości tej skorzystały Włochy – w rezultacie wielkość próby docelowej w tym państwie wyniosła 2000 osób. Całkowita wielkość próby w ramach europejskiego badania jakości życia z 2016 r. we wszystkich 33 państwach wyniosła 36 908 rozmów.

Rodzaj badania i rozmowy: kwestionariusze i rozmowy bezpośrednie przeprowadzane w domu respondenta w języku narodowym (językach narodowych) danego państwa; średni czas trwania rozmowy wynosił 40 minut w państwach UE-28 i 35 minut w krajach kandydujących.

Zapewnienie jakości: Badania Eurofound przeprowadza się w oparciu o kryteria jakości Europejskiego Systemu Statystycznego opracowane przez Eurostat. Eurofound i wybrany przez niego wykonawca przeprowadzili znaczną liczbę kontroli jakości w trakcie przygotowywania i realizacji badania, aby zapewnić uzyskanie wysokiej jakości wyników.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sprawozdaniu technicznym dotyczącym europejskiego badania jakości życia z 2016 r.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz