EWCS 2010 - Wagi

Podobnie jak w poprzednich edycjach EWCS należy zastosować trzy rodzaje wag, aby wyniki danych uzyskanych w ramach piątego EWCS mogły zostać uznane za reprezentatywne dla pracowników w Europie.

  1. Ważenie prawdopodobieństwem wyboru
    Ze względu na sposób doboru próby osoby w gospodarstwach domowych z mniejszą liczbą pracowników mają większe szanse na włączenie do próby niż osoby z gospodarstw z większą liczbą pracowników. Na przykład w gospodarstwie, w którym pracuje jedna osoba, prawdopodobieństwo, że ta osoba zostanie wybrana, wynosi 100%, spada natomiast do 50% w przypadku osób w gospodarstwie domowym, w którym zatrudnienie mają dwie osoby. Ważenie prawdopodobieństwem wyboru ma na celu skorygowanie tego stanu rzeczy.
  2. Ważenie poststratyfikacyjne
    Z powodu zróżnicowanej chęci i możliwości udziału w badaniu niektóre grupy są nadmiernie reprezentowane, natomiast inne niedostatecznie reprezentowane w próbie EWCS. Aby wyniki mogły prawidłowo odzwierciedlać populację pracowników w każdym kraju, potrzebne jest ważenie poststratyfikacyjne. Wagi oblicza się poprzez porównanie EWCS do badania siły roboczej (Eurostat) pod względem płci, wieku, regionu, zawodu i sektora działalności gospodarczej respondenta. 
  3. Ważenie ponadnarodowe
    Różnice między krajami pod względem wielkości siły roboczej nie znajdują (pełnego) odzwierciedlenia w liczebności próby z każdego kraju. Aby zapewnić większą wagę ludniejszych krajów w wynikach na poziomie UE, należy zastosować ważenie ponadnarodowe podczas przeprowadzania analiz na poziomie europejskim.

Dodatkowe informacje: zob. Sprawozdanie z ważenia, [.pdf, 3.7MB, tylko w języku angielskim].