EWCS 2015 – Metodologia

Celem Eurofound w europejskim badaniu warunków pracy (EWCS) jest zebranie porównywalnych i wiarygodnych danych na temat warunków pracy w całej Europie. Zastosowane metody są coraz bardziej udoskonalane w oparciu o zdobyte doświadczenia oraz celem uwzględnienia najnowocześniejszych metod badawczych.

Wykonawca: Ipsos NV, Belgia.

Zasięg: 28 państw członkowskich UE, Norwegia, Szwajcaria, Albania, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja.

Okres prac w terenie: Luty–wrzesień 2015 r. w UE-28, Norwegii i Szwajcarii; wrzesień– grudzień 2015 r. w Albanii, byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Turcji.

Populacja docelowa: Wszyscy rezydenci wyżej wymienionych państw w wieku co najmniej 15 lat (lub co najmniej 16 lat w Bułgarii, Norwegii, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie), będący zatrudnieni w czasie prowadzenia badania. Za zatrudnione uznaje się osoby, które przepracowały zarobkowo lub dla zysku co najmniej jedną godzinę w tygodniu poprzedzającym przeprowadzenie rozmowy (definicja MOP).

Próba statystyczna: Wielostopniowe, warstwowe próby losowe populacji osób aktywnych zawodowo w każdym państwie. W zależności od dostępności wysokiej jakości rejestrów dobór próby wykonywano na poziomie indywidualnym, poziomie gospodarstw domowych i poziomie adresów bądź poprzez zestawienie wykonane przy użyciu metody naiwnej („random-walk”). Próby na poziomie państwa podzielono na warstwy w podziale na regiony i stopień urbanizacji. W każdej warstwie losowo wybrano podstawowe jednostki próby (PSU) proporcjonalne do jej wielkości. Następnie w ramach każdej podstawowej jednostki próby wybrano losową próbę gospodarstw domowych. Wreszcie, jeżeli nie zastosowano rejestrów poziomu indywidualnego, w każdym gospodarstwie domowym wybrano respondenta, którym była osoba pracująca o najbliższej dacie urodzin.

Wielkość próby: W większości państw wielkość próby docelowej wyniosła 1 000 osób. Aby odnieść się do większych zasobów pracowników w większych państwach, próba docelowa została zwiększona do 1 200 osób w Polsce, 1 300 w Hiszpanii, 1 400 we Włoszech, 1 500 we Francji , 1 600 w Zjednoczonym Królestwie oraz 2 000 w Niemczech i Turcji. Eurofound zaproponowała również państwom możliwość zwiększenia ich prób. Z propozycji skorzystały Belgia, Słowenia i Hiszpania, wskutek czego w państwach tych wielkości prób wyniosły, odpowiednio, 2 500, 1 600 i 3 300 osób. Całkowita wielkość próby w szóstym EWCS we wszystkich 35 państwach wyniosła 43 850 rozmów.

Rodzaj rozmowy: Rozmowa bezpośrednia w miejscu zamieszkania respondenta; średni czas trwania 45 minut.

Więcej informacji znajduje się w sprawozdaniu technicznym.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz