EWCS 2015 – Metodologia

PDF version Printer-friendly version

Celem Eurofound w europejskim badaniu warunków pracy (EWCS) jest zebranie porównywalnych i wiarygodnych danych na temat warunków pracy w całej Europie. Zastosowane metody są coraz bardziej udoskonalane w oparciu o zdobyte doświadczenia oraz celem uwzględnienia najnowocześniejszych metod badawczych.

Wykonawca: Ipsos NV, Belgia.

Zasięg: 28 państw członkowskich UE, Norwegia, Szwajcaria, Albania, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia i Turcja.

Okres prac w terenie: Luty–wrzesień 2015 r. w UE-28, Norwegii i Szwajcarii; wrzesień– grudzień 2015 r. w Albanii, byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Turcji.

Populacja docelowa: Wszyscy rezydenci wyżej wymienionych państw w wieku co najmniej 15 lat (lub co najmniej 16 lat w Bułgarii, Norwegii, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie), będący zatrudnieni w czasie prowadzenia badania. Za zatrudnione uznaje się osoby, które przepracowały zarobkowo lub dla zysku co najmniej jedną godzinę w tygodniu poprzedzającym przeprowadzenie rozmowy (definicja MOP).

Próba statystyczna: Wielostopniowe, warstwowe próby losowe populacji osób aktywnych zawodowo w każdym państwie. W zależności od dostępności wysokiej jakości rejestrów dobór próby wykonywano na poziomie indywidualnym, poziomie gospodarstw domowych i poziomie adresów bądź poprzez zestawienie wykonane przy użyciu metody naiwnej („random-walk”). Próby na poziomie państwa podzielono na warstwy w podziale na regiony i stopień urbanizacji. W każdej warstwie losowo wybrano podstawowe jednostki próby (PSU) proporcjonalne do jej wielkości. Następnie w ramach każdej podstawowej jednostki próby wybrano losową próbę gospodarstw domowych. Wreszcie, jeżeli nie zastosowano rejestrów poziomu indywidualnego, w każdym gospodarstwie domowym wybrano respondenta, którym była osoba pracująca o najbliższej dacie urodzin.

Wielkość próby: W większości państw wielkość próby docelowej wyniosła 1 000 osób. Aby odnieść się do większych zasobów pracowników w większych państwach, próba docelowa została zwiększona do 1 200 osób w Polsce, 1 300 w Hiszpanii, 1 400 we Włoszech, 1 500 we Francji , 1 600 w Zjednoczonym Królestwie oraz 2 000 w Niemczech i Turcji. Eurofound zaproponowała również państwom możliwość zwiększenia ich prób. Z propozycji skorzystały Belgia, Słowenia i Hiszpania, wskutek czego w państwach tych wielkości prób wyniosły, odpowiednio, 2 500, 1 600 i 3 300 osób. Całkowita wielkość próby w szóstym EWCS we wszystkich 35 państwach wyniosła 43 850 rozmów.

Rodzaj rozmowy: Rozmowa bezpośrednia w miejscu zamieszkania respondenta; średni czas trwania 45 minut.

Więcej informacji znajduje się w sprawozdaniu technicznym.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely