EWCS 2010 - Umiejętności, szkolenia i perspektywy rozwoju zawodowego

Większa liczba pracowników odbywa szkolenia w miejscu pracy

Czy w ciągu ostatniego roku uczestniczył(a) Pan(i) w szkoleniu opłaconym przez pracodawcę (lub przez siebie w przypadku osób samozatrudnionych)? (q61a)

Chociaż polityka europejska dąży do zwiększenia liczby miejsc pracy, ma również na celu pełniejsze wykorzystanie umiejętności i wiedzy fachowej pracowników w celu zwiększenia wydajności, przede wszystkim poprzez stwarzanie warunków sprzyjających nabywaniu umiejętności i większej samodzielności przez pracowników. Zarówno organizacja szkoleń, jak i organizacja pracy odgrywają ważną rolę w tym procesie.

Piąte badanie warunków pracy w Europie wykazało, że w 2010 r. liczba szkoleń opłacanych przez pracodawców była najwyższa od 1995 r. (w odniesieniu do UE-15) – 34% pracowników odbyło szkolenia w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przeprowadzenie badania. W ten sposób przełamana została trwająca od 15 lat tendencja, zgodnie z którą liczba szkoleń organizowanych przez pracodawcę nie zwiększała się (liczba ta wręcz zmniejszyła się w latach 2000-2005).

„Oznacza to, że znaczenie szkoleń zostało uznane w wielu europejskich krajach. Czas pokaże, czy jest to trwała tendencja. Istotnie kontekst gospodarczy mógł tu mieć znaczenie”, wyjaśnia Maija Lyly-Yrjänäinen, kierownik ds. badań w Eurofound. „Wiele krótkoterminowych programów pracy obejmuje szkolenia. Przypuszczalnie sami pracownicy byli również bardziej aktywni”.

Ponadto organizowanie szkoleń w miejscu pracy stało się bardziej powszechne – w 2005 r. zjawisko to dotyczyło 24% pracowników, a w 2010 r. – 30%.

Nowe narzędzie do prezentacji wyników badania opracowane przez Eurofound zapewnia pełny dostęp do danych uzyskanych w ramach piątego badania warunków pracy w Europie oraz użyteczną i atrakcyjną prezentację graficzną rozwoju warunków pracy w latach 1991–2010.

Nie wszyscy pracownicy mają takie same możliwości odbywania szkoleń 

Z piątego badania warunków pracy w Europie wynika, że stali pracownicy czerpią więcej korzyści ze szkoleń opłacanych przez pracodawcę niż pracownicy zatrudnieni na innych warunkach: w 2010 r. 39% stałych pracowników skorzystało ze szkoleń opłacanych przez pracodawcę w porówananiu z zaledwie 26% pozostałych pracowników.

„Z naszych ustaleń jasno wynika, że bardzo istotnym czynnikiem jest rodzaj stosunku umownego z pracodawcą”, mówi Greet Vermeylen, kierownik ds. badań w Eurofound. „Jeżeli pracownik ma stałą umowę, ma znacznie większe szanse na rozwój zawodowy, uczy się więcej i znajduje wyzwania, które ostatecznie tworzą lepsze i bardziej inspirujące środowisko pracy”.

Czy w ciągu ostatniego roku uczestniczył(a) Pan(i) w szkoleniu opłaconym przez pracodawcę?

Status pracowniczy: pracownicy posiadający stałe umowy o pracę

Obraz jest również zróżnicowany ze względu na grupy zawodowe. Wysoko wykwalifikowani pracownicy biurowi znajdują się w najlepszej sytuacji – 47% takich pracowników odbywa szkolenia opłacane przez pracodawcę. O ile wszystkie grupy zawodowe skorzystały na zwiększeniu dostępu do szkoleń opłacanych przez pracodawcę w latach 2000-2010, pracownicy fizyczni znaleźli się w lepszej sytuacji niż pracownicy biurowi – odsetek pracowników fizycznych korzystających ze szkoleń wzrósł z 18 do 22%. Choć wzrost ten był większy niż wzrost w odniesieniu do pracowników biurowych, pracownicy fizyczni nadal odbywają mniejszą liczbę szkoleń.

Wiek również ma znaczenie: 30% spośród osób po 50. roku życia skorzystało ze szkoleń opłaconych przez pracodawcę w porównaniu z 36% pracowników między 30. a 49. rokiem życia. Jednak dysproporcja między grupami wiekowymi zmniejszyła się.

Czy w ciągu ostatniego roku uczestniczył(a) Pan(i) w szkoleniu opłaconym przez pracodawcę (lub przez siebie w przypadku osób samozatrudnionych)? (q61a)

 

Liczba szkoleń opłacanych przez pracowników wzrosła o 50% w ciągu ostatnich 5 lat

Piąte badanie warunków pracy w Europie pokazało, że w 2010 r. jeden pracownik na dziesięciu (9%) opłacił swoje własne szkolenie zawodowe. Odsetek ten zwiększył się 50% w ciągu 5 ostatnich lat.

„Chociaż wzrost liczby szkoleń jest mile widziany i zgodny z celami polityki europejskiej, chcielibyśmy go nieco zniuansować: bardzo ciężko stwierdzić, że poziom prowadzonych szkoleń jest wysoki”, mówi Agnès Parent-Thirion, szefowa zespołu badań i analizy tendencji w Eurofound. „Szkolenia odbywają i opłacają najlepiej wykształceni pracownicy. Rozbieżności między wysoko wykwalifikowanymi pracownikami biurowymi a pracownikami fizycznymi o niskich kwalifikacjach są znaczne, jeżeli chodzi o szkolenia w ujęciu ogólnym, lecz dużo większe, jeżeli weźmie się pod uwagę szkolenia opłacane przez samych pracowników."

Stosunek między szkoleniami zawodowymi w miejscu pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników biurowych opłacanymi przez pracodawców a szkoleniami dla pracowników fizycznych o niskich kwalifikacjach wynosi od 1 do 2 aż do 1 do 5, jeżeli uwzględnić szkolenia opłacane przez pracownika.

Powyższe wyniki potwierdzają tezę, że podniesienie kwalifikacji pracowników wymaga ambitnej i wielopoziomowej polityki, w której wszyscy odgrywają swoją rolę.

Nowe narzędzie do prezentacji wyników badania opracowane przez Eurofound zapewnia pełny dostęp do danych uzyskanych w ramach piątego badania warunków pracy w Europie oraz użyteczną i atrakcyjną prezentację graficzną rozwoju warunków pracy w latach 1991–2010.