Przewidywanie skutków zmian i zarządzanie nimi

30 Listopad 2021

Przewidywanie skutków zmian i zarządzanie nimi jest jednym z sześciu głównych działań w ramach programu prac Eurofoundu na lata 20Read more

Przewidywanie skutków zmian i zarządzanie nimi jest jednym z sześciu głównych działań w ramach programu prac Eurofoundu na lata 2021–2024. Eurofound przedstawi dowody potwierdzające zmiany strukturalne wpływające na gospodarkę UE i unijne rynki pracy, wynikające w głównej mierze z cyfryzacji oraz przechodzenia na gospodarkę bezemisyjną , lecz także z kryzysu związanego z COVID-19. Celem badań jest wsparcie decydentów w przewidywaniu tych zmian oraz w przygotowywaniu europejskich rynków pracy oraz miejsc pracy na te zmiany.

Począwszy od 2021 r. Eurofound będzie dostarczać informacje na temat wpływu tych megatrendów na warunki życia i pracy w UE. W obszarze cyfryzacji badania będą koncentrować się na odnośnym wpływie na warunki zatrudnienia i pracy, a także na rynek pracy. Badane dziedziny będą obejmować dialog społeczny oraz jego rolę w kształtowaniu zmiany strukturalnej, ramy regulacyjne, ochronę socjalną i sztuczną inteligencję (SI). Bazując na wcześniejszych badaniach poświęconych pracy na platformie, okres 2021–2024 będzie okazją, aby skupić się na opracowaniu i przeprowadzeniu oceny skuteczności inicjatyw strategicznych w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami zidentyfikowanymi w odniesieniu do pracy na platformie.

Eurofound będzie również dążyć do wsparcia przejścia UE na gospodarkę bezemisyjną, z uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym i wdrożenia narzędzia służącego odbudowie gospodarki UE NextGenerationEU, poprzez badanie skutków społeczno-gospodarczych. Skutki te obejmują zmiany w zatrudnieniu oraz transformację miejsc i warunków pracy, jak również skutki dystrybucyjne polityk klimatycznych. Podstawą części tych badań będą wyniki projektu pilotażowego dotyczącego przyszłości produkcji (FOME) realizowanego przez Eurofound.

Aby kontynuować te prace w latach 2021–2024, Eurofound będzie współpracować z różnymi organizacjami międzynarodowymi i agencjami UE, na przykład z Europejską Agencją Środowiska (EEA) w odniesieniu do skutków społecznych polityk klimatycznych. Ponadto obecna współpraca z innymi podmiotami badawczymi w obszarach cyfryzacji – takimi jak Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) – zostanie skonsolidowana. Przewiduje się również kontynuowanie partnerstwa z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) w obszarze zmieniającego się świata pracy.

„Gospodarka UE i unijne rynki pracy charakteryzują się wpływem megatrendów, zwłaszcza cyfryzacji oraz przejścia na gospodarkę bezemisyjną. Należy dokładnie zbadać, w jaki sposób te zmiany zachodzą, co się zmienia i jak będzie to wpływać nie tylko na przedsiębiorstwa, lecz także na siłę roboczą i społeczeństwo.”

Irene Mandl, kierowniczka Działu Zatrudnienia

Read less

Ostatnie zmiany

Exploring the social challenges of low carbon energy policies in Europe

This briefing is co-produced by the European Environment Agency (EEA) and Eurofound. It is based on the results of two...

Cyfryzacja w miejscu pracy

Badania nad potencjałem transformacyjnym rewolucji cyfrowej zazwyczaj opierają się na podejściu ilościowym w celu...

Skutki dystrybucyjne polityki klimatycznej w Europie

Poprzez Europejski Zielony Ład UE uruchamia zestaw polityk i środków mających na celu zapobieganie skutkom zmiany...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Przewidywanie skutków zmian i zarządzanie nimi

Subskrybuj

Wsparcie zainteresowanych stron w realizacji priorytetów

Top

Celem badań Eurofoundu jest wsparcie działań programowych w celu uwzględnienia przejścia zarówno na gospodarkę bezemisyjną, jak i do ery cyfrowej w obliczu pandemii COVID-19, a także pomoc w zrozumieniu wpływu tych zmian na szczeblach unijnym i krajowyRead more

Celem badań Eurofoundu jest wsparcie działań programowych w celu uwzględnienia przejścia zarówno na gospodarkę bezemisyjną, jak i do ery cyfrowej w obliczu pandemii COVID-19, a także pomoc w zrozumieniu wpływu tych zmian na szczeblach unijnym i krajowym. Na przykład badania nad wpływem tych czynników stymulujących zmiany na poziomie miejsca pracy dostarczą informacji, jak najlepiej wspierać pracodawców i pracowników, tak aby mogli oni wykorzystywać możliwości oraz łagodzić wyzwania związane z tymi zmianami. Badania Eurofoundu będą miały również na celu wsparcie przedsiębiorstw w ich wysiłkach na rzecz dostosowania do nieustannie zmieniającej się gospodarki globalnej. Ponadto badania skutków dystrybucyjnych polityk klimatycznych oraz środków mających zapewnić sprawiedliwość społeczną dostarczą wiedzy, która pomoże we wdrażaniu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Monitorowanie reform i niedawnego wsparcia finansowego umożliwi również wymianę podejść programowych i wyciągniętych wniosków.

Plan pracy Agencji jest zgodny z wytycznymi politycznymi Komisji Europejskiej na lata 2021–2024 i dotyczy bezpośrednio szeregu kluczowych obszarów polityki, które przyczyniają się do stworzenia silnej społecznie Europy. W szczególności badania wesprą następujące priorytety Komisji:

Read less

Kluczowe przesłanie programowe

Top

Główne ustalenia płynące z badań Eurofoundu służą za wkład, który pomoże decydentom w rozwiązaniu części kluczowych problemów w tym obszarze.

Read more

Główne ustalenia płynące z badań Eurofoundu służą za wkład, który pomoże decydentom w rozwiązaniu części kluczowych problemów w tym obszarze.

  • Wsparcie pracodawców i pracowników w przejściu zarówno do ery cyfrowej, jak i na gospodarkę bezemisyjną ma kluczowe znaczenie. Pomijając zmiany strukturalne, panująca pandemia COVID-19 stanowi ogromne wyzwanie dla gospodarki europejskiej i dla europejskiego rynku pracy.
  • Nowe formy zatrudnienia, takie jak praca na platformie i praca zdalna w oparciu o ICT, zyskują coraz większą popularność na europejskich rynkach pracy. Te formy zatrudnienia, które opierają się na wykorzystywaniu ICT, charakteryzują się nowymi rodzajami relacji pracowniczych między pracodawcą i pracownikiem, zmieniającą się organizacją pracy oraz zmieniającymi się modelami pracy. Przyniosą one zarówno możliwości, jak i zagrożenia dla unijnych rynków pracy, które stoją w obliczu przejścia na gospodarkę bezemisyjną oraz transformacji cyfrowej w dobie pandemii COVID-19.
  • Technologie cyfrowe zmieniają nie tylko organizację pracy, lecz także miejsce pracy, wywołując zmiany wpływające na rynek pracy, takie jak restrukturyzacja i utrata miejsc pracy. Zaczynają pojawiać się również nowe profile zawodowe. Profile zadań pracowniczych dostosowują się ze względu na cyfryzację produkcji i świadczenia usług. W rezultacie pojawia się zapotrzebowanie na inne umiejętności.
  • Istotne będzie zbadanie wspólnych skutków cyfryzacji i przejścia na gospodarkę bezemisyjną w obliczu pandemii COVID-19 oraz tego, w jaki sposób wzmacniają one siebie nawzajem albo jak korzyści płynące z jednego trendu mogą rekompensować negatywne skutki drugiego trendu.
  • Oparty na technologii potencjał w zakresie wytwarzania, gromadzenia i wykorzystywania dużych ilości danych może zwiększyć konkurencyjność europejskiego biznesu i poprawić jakość pracy. Niemniej jednak zapewnienie wyjaśnienia, odpowiedniego uregulowania i wdrożenia kwestii takich jak własność i ochrona danych będzie miało kluczowe znaczenie dla uniknięcia wyzysku i nieetycznego zachowania.
Read less

Aktualne i trwające badania

Top

W 2021 r. Eurofound zbada zakres, w jakim kryzys związany z COVID-19 doprowadził do tymczasowej versus bardziej zrównoważonej zmiany, oraz rolę dialogu społecznego w kształtowaniu zmiany strukturalnej i powiązanej z kryzysem jako uzupełnienie mapowania wpływu na, na przykład, zatrudnienie, profile zawodowe, zadania pracownicze i wymagane umiejętności.

Bazując na poprzednich pracach Eurofoundu skupionych na erze cyfrowej, w ramach prowadzonych badań Eurofound będzie w dalszym ciągu analizować wpływ cyfryzacji na poziomy zatrudnienia, warunki pracy i stosunki pracy. W szczególności Eurofound uruchomi swój flagowy projekt online w dziedzinie cyfryzacji , w ramach którego zostaną przeanalizowane najważniejsze trendy i zmiany programowe odnoszące się do cyfryzacji w Europie, a także wykorzystywanie automatyzacji i digitalizacji oraz gospodarki platformowej, jak również jej wpływ na pracę i zatrudnienie.

Ponadto Eurofound kontynuuje swoje badania nad wpływem cyfryzacji na życie zawodowe. Badania te skupią się w szczególności na wpływie wykorzystywania cyfryzacji na poziomie przedsiębiorstwa na warunki zatrudnienia i pracy (łącznie z ochroną socjalną). Oprócz tego przeanalizowany zostanie wpływ automatyzacji i cyfryzacji (na przykład robotyzacji, urządzeń do noszenia na ciele, SI i dużych zbiorów danych w miejscu pracy) na człowieka i etykę. Jeśli chodzi o pracę na platformie, przeprowadzona zostanie ocena wybranych nowych inicjatyw, które dotyczą takich zagadnień, jak reprezentowanie pracowników platformy, negocjowanie warunków pracy, zapewnienie ubezpieczenia i ochrony socjalnej lub opodatkowanie. Ponadto kontynuowane będzie monitorowanie rozwoju gospodarki platformowej poprzez internetowe repozytorium Eurofoundu.

Na potrzeby swoich badań nad wpływem przejścia na gospodarkę bezemisyjną Eurofound analizuje skutki dystrybucyjne tego przejścia na podstawie wniosku ad hoc złożonego w 2020 r. Ponadto w odniesieniu do wpływu tego przejścia na pracę i zatrudnienie Eurofound dokona przeglądu literatury, aby zebrać dostępne informacje celem zrozumienia aktualnego obrazu sytuacji. Badanie wpływu przejścia na gospodarkę bezemisyjną na społeczeństwa i obywateli pomoże określić, które grupy ludności i regiony są najbardziej narażone na negatywne skutki. Eurofound zbierze informacje na temat tego, w jaki sposób problem ten jest rozwiązywany na szczeblu poszczególnych państw członkowskich. W oparciu o te ustalenia zostanie zrealizowany projekt mający na celu zbadanie społeczno-gospodarczych skutków przejścia na gospodarkę bezemisyjną.

W ramach połączenia przejścia na gospodarkę bezemisyjną i przejścia do ery cyfrowej baza danych dotyczących zdarzeń ERM zostanie odpowiednio dostosowana w celu umożliwienia identyfikacji zakrojonych na dużą skalę przypadków restrukturyzacji powiązanych z cyfryzacją i przejściem na gospodarkę bezemisyjną, a instrumenty wsparcia prawne bazy danych zostaną rozszerzone w taki sposób, aby objęły krajowe interwencje programowe na rzecz radzenia sobie z przedmiotowymi czynnikami stymulującymi zmiany.

W poniższych częściach udostępniono publikacje, dane i bieżące prace dotyczące tego tematu.

Read less
  • Publications (150)
  • Data
  • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Przewidywanie skutków zmian i zarządzanie nimi

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.