Epoka cyfrowa: możliwości i wyzwania w obszarze pracy i zatrudnienia

26 September 2019

Zdolność ludzkości do przechowywania i przekazywania informacji oraz manipulowania nimi ogromnie się zwiększyła w ostatnich latach w wyniku innowacji w technologii przetwarzania danych i technologii telekomunikacyjnej. Tego rodzaju technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) coraz bardziej wpływają na niemal wszystkie obszary gospodarki, co prowadzi do ogólnego przyspieszenia tempa postępu technicznego. Jednocześnie w tej epoce cyfrowej zachodzą ogromne zmiany w zakresie pracy, jej treści, organizacji i projektu, regulacji i ochrony. Zmiany te często również powodują zacieranie się granic pomiędzy różnymi wymiarami pracy oraz pomiędzy pracą, zatrudnieniem a aktywnościami niezwiązanymi z pracą.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Epoka cyfrowa: możliwości i wyzwania w obszarze pracy i zatrudnienia

Decydenci muszą zdobyć wiedzę, która pomoże im rozwiązać problemy związane z efektywnymi regulacjami, tj. w jaki sposób zapewnić ochronę socjalną w najszerszym ujęciu oraz jak wyważyć potrzeby przedsiębiorstw, społeczeństw i jednostek przy wykorzystywaniu ogromnego potencjału, jaki drzemie w digitalizacji.

Komisja Europejska przyjęła Strategię jednolitego rynku cyfrowego dla Europy w 2015 r., wskazując ją jako jeden ze swoich priorytetów politycznych. Strategia ta może pomóc w tworzeniu możliwości cyfrowych dla obywateli i przedsiębiorstw oraz ma wzmocnić pozycję UE jako światowego lidera w gospodarce cyfrowej. Jej celem jest zwiększenie dostępu do informacji, stworzenie miejsc pracy dla osób posiadających odpowiednie umiejętności cyfrowe oraz przekształcenie usług publicznych.  W związku z tym, że gospodarka dzielenia się rozszerza się na całą UE, Komisja dąży do stymulowania rozwoju nowych i innowacyjnych usług przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich środków ochronnych. W komunikacie Komisji z 2016 r. w sprawie Europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się wyjaśniono zasady i zalecenia dotyczące polityki w tym obszarze dla obywateli, przedsiębiorstw i państw członkowskich.

Działania Eurofound

Eurofound analizuje szerzej zakrojone skutki dla warunków pracy, regulacji zatrudnienia oraz poza coraz większą skalą i coraz większym zakresem technologii cyfrowych dla rynku pracy.

Wpływ przełomowych technologii na zatrudnienie w usługach jest przedmiotem badań. Eurofound bada również skutki gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności crowdworkingu, dla rynku pracy. Ponadto trwają badania nad warunkami pracy i zatrudnienia mobilnych pracowników sektora ICT.

Przeanalizowany zostanie charakter pracy i zatrudnienia w epoce cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem:

Kluczowy wkład

We wspólnym sprawozdaniu przygotowanym wraz z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) na temat pracy w dowolnym czasie i miejscu rozważono wpływ pracy zdalnej i mobilnej pracy w sektorze ICT na wybrane elementy środowiska pracy.

Cykl seminariów Eurofound Foundation Seminar Series (FSS) stanowi dla rządów, związków zawodowych i pracodawców możliwość omówienia rozwoju unijnej polityki socjalnej, polityki zatrudnienia i polityki związanej z pracą. W 2016 r. FSS skupił się na wpływie digitalizacji na pracę oraz tworzenia krajowych programów na rzecz lepszego wdrażania zmian cyfrowych.

Ongoing work

 

Highlights (11)

Wszystko (68)

Publications (28)

Articles (15)

News (5)

Events (20)