Innowacje i tworzenie miejsc pracy w firmach

15 April 2019

Na tworzenie i utrzymywanie większej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach europejskich wpływa szereg czynników zewnętrznych, a także rozwój przedsiębiorstw i innowacje wprowadzane wewnętrznie w celu zwiększenia konkurencyjności. Innowacje, rozumiane jako zmiany w zakresie produktów, procesów i innych aspektów działalności, mogą pomóc firmom w przystosowaniu do zmieniających się okoliczności, tworzeniu wartości dodanej i podnoszeniu poziomu konkurencyjności, a tym samym zwiększać ich potencjał tworzenia nowych miejsc pracy. Co więcej, zasoby ludzkie i sposób organizacji pracy tworzą odpowiednie środowisko, które wspiera innowacyjność poprzez sprzyjanie rozwojowi umiejętności, współpracy, jakości, innowacyjnym zachowaniom, udziałowi pracowników w rozwiązywaniu problemów i dostępowi do pomysłów pochodzących z zewnętrznych źródeł.

Podmioty kształtujące politykę potrzebują dostępu do wiedzy na temat tego, które innowacje sprawdzają się, zwiększając produktywność i wydajność przedsiębiorstwa, jakie rodzaje wsparcia dla innowacji są skuteczne, jak najefektywniej sprzyjać tworzeniu miejsc pracy oraz zachęt i barier w procesie tworzenia miejsc pracy w pewnych typach organizacji.

W obliczu powolnego ożywienia gospodarczego po najtrudniejszym od wielu dziesięcioleci okresie restrukturyzacji w gospodarce europejskiej, jednym z kluczowych wyzwań politycznych dla Komisji Europejskiej jest zapewnienie wzrostu gospodarczego, który będzie nieść za sobą powstawanie nowych miejsc pracy. Potrzeba stymulowania inwestycji w celu tworzenia miejsc pracy jest priorytetem i zagwarantowano jej wsparcie w „Programie na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” realizowanym w ramach strategii „Europa 2020” oraz w europejskim semestrze. Plan inwestycyjny dla Europy przyjęty w listopadzie 2014 r. koncentruje się na mobilizacji finansowania, wspieraniu inwestycji w realną gospodarkę i tworzeniu środowiska przyjaznego inwestycjom.

Działania Eurofound

Badania Eurofound w tym obszarze dostarczają cennych informacji na temat kluczowych zagadnień:

Kluczowy wkład

Bazując w dużej mierze na dotychczasowej pracy Eurofound i danych pochodzących z trzeciego europejskiego badania przedsiębiorstw (European Company Survey, ECS) przeprowadzonego w 2013 r., Eurofound przeanalizował wewnętrzne czynniki i praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa, a także czynniki zewnętrzne, które stymulują innowacyjne zachowania, zwiększają konkurencyjność i sprzyjają tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy.

Badanie dostarcza wyczerpujących informacji na temat innowacji w miejscu pracy, w kontekście organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpośredniej partycypacji i dialogu społecznego. W innych szczegółowych opracowaniach przeanalizowano:

  • powody wprowadzania w miejscach pracy innowacyjnych praktyk, umożliwiających pracownikom uczestnictwo w zmianach organizacyjnych i poprawiających jakość ich życia zawodowego oraz wydajność organizacji;
  • praktyki stosowane w przedsiębiorstwach europejskich w zakresie bezpośredniego i pośredniego udziału pracowników w podejmowaniu decyzji, oraz to, które z tych praktyk są korzystne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i pracowników. 

Ongoing work

 

Highlights (10)

Wszystko (30)

Publications (17)

Articles (1)

News (8)

Events (4)