Innowacje i tworzenie miejsc pracy w firmach

19 Maj 2021

Na tworzenie i utrzymywanie większej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach europejskich wpływa szereg czynników zewnętrznych, a także rozwój przedsiębiorstw i innowacje wprowadzane wewnętrznie w celu zwiększenia konkurencyjnoścRead more

Na tworzenie i utrzymywanie większej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach europejskich wpływa szereg czynników zewnętrznych, a także rozwój przedsiębiorstw i innowacje wprowadzane wewnętrznie w celu zwiększenia konkurencyjności. Innowacje, rozumiane jako zmiany w zakresie produktów, procesów i innych aspektów działalności, mogą pomóc firmom w przystosowaniu do zmieniających się okoliczności, tworzeniu wartości dodanej i podnoszeniu poziomu konkurencyjności, a tym samym zwiększać ich potencjał tworzenia nowych miejsc pracy. Co więcej, zasoby ludzkie i sposób organizacji pracy tworzą odpowiednie środowisko, które wspiera innowacyjność poprzez sprzyjanie rozwojowi umiejętności, współpracy, jakości, innowacyjnym zachowaniom, udziałowi pracowników w rozwiązywaniu problemów i dostępowi do pomysłów pochodzących z zewnętrznych źródeł.

Podmioty kształtujące politykę potrzebują dostępu do wiedzy na temat tego, które innowacje sprawdzają się, zwiększając produktywność i wydajność przedsiębiorstwa, jakie rodzaje wsparcia dla innowacji są skuteczne, jak najefektywniej sprzyjać tworzeniu miejsc pracy oraz zachęt i barier w procesie tworzenia miejsc pracy w pewnych typach organizacji.

W obliczu powolnego ożywienia gospodarczego po najtrudniejszym od wielu dziesięcioleci okresie restrukturyzacji w gospodarce europejskiej, jednym z kluczowych wyzwań politycznych dla Komisji Europejskiej jest zapewnienie wzrostu gospodarczego, który będzie nieść za sobą powstawanie nowych miejsc pracy. Potrzeba stymulowania inwestycji w celu tworzenia miejsc pracy jest priorytetem i zagwarantowano jej wsparcie w „Programie na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” realizowanym w ramach strategii „Europa 2020” oraz w europejskim semestrze. Plan inwestycyjny dla Europy przyjęty w listopadzie 2014 r. koncentruje się na mobilizacji finansowania, wspieraniu inwestycji w realną gospodarkę i tworzeniu środowiska przyjaznego inwestycjom.

Read less

Ostatnie zmiany

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and...

The Future of Manufacturing in Europe

On 11 April 2019, Eurofound held a one-day conference on The Future of Manufacturing in Europe. The Future of...
Top

Działania Eurofound

Read more

Działania Eurofound

Badania Eurofound w tym obszarze dostarczają cennych informacji na temat kluczowych zagadnień:

Kluczowy wkład

Bazując w dużej mierze na dotychczasowej pracy Eurofound i danych pochodzących z trzeciego europejskiego badania przedsiębiorstw (European Company Survey, ECS) przeprowadzonego w 2013 r., Eurofound przeanalizował wewnętrzne czynniki i praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa, a także czynniki zewnętrzne, które stymulują innowacyjne zachowania, zwiększają konkurencyjność i sprzyjają tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy.

Badanie dostarcza wyczerpujących informacji na temat innowacji w miejscu pracy, w kontekście organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpośredniej partycypacji i dialogu społecznego. W innych szczegółowych opracowaniach przeanalizowano:

  • powody wprowadzania w miejscach pracy innowacyjnych praktyk, umożliwiających pracownikom uczestnictwo w zmianach organizacyjnych i poprawiających jakość ich życia zawodowego oraz wydajność organizacji;
  • praktyki stosowane w przedsiębiorstwach europejskich w zakresie bezpośredniego i pośredniego udziału pracowników w podejmowaniu decyzji, oraz to, które z tych praktyk są korzystne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i pracowników. 
Read less

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (26)
  • Ongoing work (1)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.