Zmiany na rynku pracy

11 February 2020

Sytuacja w obszarze zatrudnienia nieustannie ewoluuje pod wpływem zmian strukturalnych, przede wszystkim rozwoju technologii i globalizacji. Niebagatelny wpływ na rynek pracy i wiele aspektów życia zawodowego obywateli europejskich mają także inne czynniki, takie jak zmiany demograficzne i nowe modele biznesowe.

Od czasu przyjęcia europejskiej strategii zatrudnienia w 1997 r. państwa członkowskie zobowiązały się do ustanowienia wspólnych celów i poziomów docelowych polityki zatrudnienia. Priorytetem jest tworzenie lepszych miejsc pracy w całej UE. Stanowi ona obecnie część strategii na rzecz wzrostu „Europa 2020” i jest realizowana w ramach europejskiego semestru, corocznego procesu służącego zapewnieniu ścisłej koordynacji polityk państw członkowskich UE i instytucji UE.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Zmiany na rynku pracy

Działalność Eurofound

Eurofound dostarcza informacji na temat różnych aspektów dostosowania rynku pracy do zmian strukturalnych oraz tego, jak na poziomie państw członkowskich i na poziomie europejskim taka adaptacja może przyczyniać się do poprawy warunków życia i pracy. Zmieniające się rynki pracy, restrukturyzacja organizacji i tworzenie miejsc pracy są kluczowymi aspektami działań podejmowanych w tym obszarze, podobnie jak badania nad nowymi formami zatrudnienia. Szczególną uwagę poświęca się wpływowi na poszczególne grupy społeczne, m.in. na młodzież i kobiety.

Kluczowy wkład

Ostatnio prowadzone w tym obszarze badania koncentrowały się na dysproporcjach w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn oraz zwiększaniu udziału kobiet w rynku pracy. Eurofound przeanalizował również nowe formy zatrudnienia, różniące się od zatrudnienia tradycyjnego.

W ramach przeglądu efektów, jakie zaobserwowano w obszarze zatrudnienia po obniżeniu pozapłacowych kosztów pracy, przeanalizowano reformy polityczne przyjęte od 2008 r. w państwach członkowskich UE z myślą o zwiększeniu popytu na pracę. 

Europejski Monitor Restrukturyzacji (European Restructuring Monitor, ERM) od 2002 r. śledzi wpływ prowadzonych na wielką skalę procesów restrukturyzacyjnych na zatrudnienie w Europie.

Europejski Monitor Zatrudnienia (European Jobs Monitor, EJM) od kilku lat toruje drogę takiemu podejściu do zrozumienia ewoluującej struktury zatrudnienia w Europie, w którym centralną pozycję zajmują miejsca pracy.

Zasoby ERM

Ongoing work

Highlights (29)

Wszystko (1597)

Publications (553)

Articles (939)

News (64)

Events (41)