Warunki i jakość życia

7 Styczeń 2022

Warunki i jakość życia to jeden z sześciu obszarów ujętych w programie prac Eurofound na lataRead more

Warunki i jakość życia to jeden z sześciu obszarów ujętych w programie prac Eurofound na lata 2021-2024. Eurofound będzie nadal opisywać i analizować kluczowe aspekty dotyczące poprawy warunków życia ludności w Europie, co obejmuje także informacje o tym, jak postrzegana jest jakość życia i społeczeństwo. Pandemia COVID-19 i związany z nią kryzys gospodarczy miały ogromny wpływ na życie obywateli i dlatego Eurofound będzie nadal badać wpływ tego kryzysu na obywateli UE na różnych etapach życia.

W latach 2021-2024 badania prowadzone przez Eurofound pozwolą nam uzyskać cenny wgląd w wyzwania i perspektywy związane z warunkami i jakością życia w UE oraz lepiej zrozumieć rolę, jaką odgrywają różne inicjatywy ukierunkowane na zmniejszanie trudności społecznych w różnych grupach obywateli. Szczególna uwaga zostanie poświęcona skutkom obecnego kryzysu dla osób starszych i opieki nad nimi, młodzieży i kwestii ich integracji i mobilności społecznej, a także różnicom w skutkach kryzysu dla mężczyzn i kobiet .

Niezwykle ważną rolę do odegrania w reakcji na kryzys związany z COVID-19 w całej Unii miały usługi publiczne , które musiały się zmierzyć z dużymi wyzwaniami. Działanie usług publicznych zostanie poddane szczegółowej ocenie, ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii, jak jakość, dostępność i przystępność cenowa. Jak wykazały wcześniejsze badania, kryzys miał nieporównywalnie większy wpływ na pewne grupy społeczne (wyodrębnione na podstawie wieku, obowiązków związanych z opieką oraz równowagi między życiem a pracą zawodową) i te różnice zostaną dokładniej przeanalizowane przez Eurofound.

Eurofound, we współpracy z Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), zamierza przeprowadzić badania nad wielowymiarowością różnic w sytuacji kobiet i mężczyzn, analizując wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na mężczyzn i kobiety w obszarze zatrudnienia, materialnych warunków życia oraz dobrostanu. Celem tych analiz jest określenie różnic i ustalenie ich wpływu na równość płci.

„ Jakość usług publicznych odgrywa kluczową rolę w budowaniu zaufania do różnych instytucji współczesnej Europy i tak samo duże znaczenie będzie miała dla stawienia czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Jakość usług to także obszar, w którym można wprowadzić wiele innowacji, zwłaszcza takich, dzięki którym system usług będzie bardziej zdigitalizowany, ekologiczny i odpowiednio przygotowany na zagrożenia, np. przyszłe pandemie”.

Tadas Leončikas, starszy kierownik ds. badań, Dział Polityki Społecznej

Read less

Ostatnie zmiany

Eurofound welcomes European Year of Youth 2022

The situation of young people in the EU has long been an important focus for Eurofound’s work with particular emphasis...

Wpływ COVID-19 na młodych ludzi w UE

Po długim okresie wychodzenia z kryzysu gospodarczego (2007–2013) młodzi ludzie w UE okazali się bardziej podatni na...

Register now: Foundation Forum 2022

Recovery and resilience in the EU – Back to the future? Hybrid online event LIVE from Dublin Castle, Ireland. Join...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Warunki i jakość życia

Subskrybuj

Realizacja priorytetów zainteresowanych stron

Top

Celem badań prowadzonych przez Eurofound jest zapewnienie wsparcia dla działania w zakresie polityki odpowiadającemu na wyzwania i możliwości na szczeblu EU i w poszczególnych krajach w obszarze warunków i jakościRead more

Celem badań prowadzonych przez Eurofound jest zapewnienie wsparcia dla działania w zakresie polityki odpowiadającemu na wyzwania i możliwości na szczeblu EU i w poszczególnych krajach w obszarze warunków i jakości życia. Badania te będą się skupiać w szczególności na monitorowaniu skutków pandemii COVID-19 i związanego z nią kryzysu gospodarczego, dostarczając informacji o sytuacji, tendencjach i zagrożeniach, a także o sposobach poprawy warunków życia w UE. Szczególna uwaga będzie poświęcona zidentyfikowaniu i analizie palących kwestii dotyczących grup podatnych na zagrożenia, zwłaszcza osób starszych i młodych. Eurofound będzie także dostarczać decydentom danych dotyczących tendencji i czynników usprawniających realizację usług publicznych, uwzględniając przy tym np. Europejski filar praw socjalnych .

Plan prac Agencji jest dostosowany do wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących polityki na następne cztery lata, wspierając w ten sposób wiele kluczowych obszarów polityki, których celem jest stworzenie silnej Europy socjalnej. Badania prowadzone przez Eurofound będą w szczególności wspierać inicjatywy i działania w zakresie polityki związanej z wdrażaniem takich programów, jak europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 gwarancja dla młodzieży gwarancja dla dzieci oraz europejski semestr , a także przedstawione w nich zalecenia dla poszczególnych krajów.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Kluczowe przesłania polityczne

Top

Główne wyniki badań prowadzonych przez Eurofound dostarczają decydentom informacji, które pomagają im reagować na kluczowe kwestie w danym obszarze.

Read more

Główne wyniki badań prowadzonych przez Eurofound dostarczają decydentom informacji, które pomagają im reagować na kluczowe kwestie w danym obszarze.

 • Postrzeganie napięć w społeczeństwie ma najbardziej szkodliwy wpływ na zaufanie do instytucji, podczas gdy postrzegana jakość usług publicznych jest głównym źródłem większego zaufania do instytucji.
 • Konieczne jest zapewnienie długoterminowej opieki w większym zakresie i o większym stopniu elastyczności. Tak samo potrzebne jest zapewnienie większej dostępności opieki domowej i wsparcia, zwłaszcza w państwach członkowskich, gdzie dochód obywateli jest najniższy.
 • Szybki dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, opieki społecznej oraz opieki długoterminowej pozwala na wczesną interwencję i monitorowanie zmieniających się potrzeb, a także umożliwia zapobieganie eskalacji problemów z opieką długoterminową.
 • Rośnie liczba problemów ze zdrowiem psychicznym wśród młodych ludzi, choć nie jest jasne, czy jest to kwestia zwiększonego występowania takich schorzeń, czy skutek większej świadomości społecznej i lepszej diagnostyki. Kwestie zdrowia psychicznego są ściśle powiązane z innymi kwestiami dotyczącymi młodzieży – mogą one być zarówno skutkiem, jak i przyczyną nierówności. Wśród czynników ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego można wymienić między innymi niepełnosprawność oraz długotrwałą chorobę, problemy rodzinne, problemy w relacjach z rówieśnikami oraz nadużywanie mediów społecznościowych.
 • Choć od czasu kryzysu finansowego poziom zaufania i spójność społeczna w UE wróciły do dawnego poziomu, to pojawienie się COVID-19 miało znaczny wpływ na dobrostan obywateli w krajach najbardziej dotkniętych pandemią.
 • Wskutek ograniczeń epidemiologicznych najbardziej ucierpiały między innymi osoby młode, które wraz z osobami bez pracy deklarują najniższy poziom dobrostanu, mimo że od początku pandemii nastąpiła pewna poprawa w tym względzie. Chociaż od kwietnia 2020 r. wzrósł poziom optymizmu i zadowolenia z życia, młodzi ludzie nadal czują się wykluczeni ze społeczeństwa i pozostają najbardziej narażeni na depresję – to pokazuje, że ograniczenia w przemieszczaniu się (tzw. lockdown) mają na nich większy wpływ.
 • Jeśli wystąpią kolejne fale epidemii COVID-19, kluczowe znacznie będą mieć środki służące ograniczeniu zagrożeń dla zdrowia psychicznego osób bezrobotnych i młodych. Do bieżących działań z zakresu polityki musi należeć zapewnienie ukierunkowanego wsparcia, aby umożliwić osobom poszukującym pracy powrót na właściwe tory i poradzenie sobie ze skutkami pandemii, a także zapewnienie młodym ludziom możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Kryzys związany z COVID-19 miał większy wpływ na obniżenie poziomu optymizmu i równowagę między życiem osobistym a zawodowym u kobiet niż u mężczyzn. Naprawa tych szkód będzie miała zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania, żeby kobiety nie ponosiły nieproporcjonalnie wysokich kosztów pandemii.
 • Utrzymanie zaufania społecznego do instytucji krajowych i europejskich musi pozostać w czasie kryzysu kluczowym celem, ponieważ przestrzeganie środków kontroli pandemii COVID-19 zależy w dużej mierze od poziomu zaufania do instytucji i doradztwa naukowego. Wzrost poziomów zaufania instytucjonalnego deklarowanego przez respondentów, którzy skorzystali ze środków wsparcia, również daje jasny sygnał dla rządów krajowych i dla UE.
Read less

Obecnie trwające badania

Top

W 2021 r. Eurofound będzie nadal organizować ogólnoeuropejskie badania, skupiając się na ocenie wpływu COVID-19 na warunki życia. Fundacja planujeRead more

W 2021 r. Eurofound będzie nadal organizować ogólnoeuropejskie badania, skupiając się na ocenie wpływu COVID-19 na warunki życia. Fundacja planuje w 2021 r. przeprowadzenie trzeciej rundy internetowego badania „Życie, praca i COVID-19”, stanowiącego uzupełnienie dwóch poprzednich badań.

Eurofound opublikuje wyniki badania dotyczącego młodzieży i początkowego wpływu COVID-19 na dobrostan i perspektywy zatrudnienia młodych ludzi oraz młodzieży NEET (niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się), analizując przy tym kwestie dotyczące sprawiedliwości i przyszłości w związku z optymizmem i postrzeganiem jakości społeczeństwa. Badania te wykorzystują wyniki wcześniejszych badań nad młodzieżą NEET oraz wyniki badania internetowego dotyczącego COVID-19.

Szczególna uwaga będzie poświęcona warunkom życia osób starszych oraz ich potrzebom w zakresie formalnych i mniej formalnych usług opiekuńczych, a także ich dobrostanowi, ryzyku wykluczenia społecznego oraz sytuacji finansowej podczas pandemii i bezpośrednio po jej zakończeniu. Eurofound zbada różnice w dostępności i korzystaniu z usług opiekuńczych oraz dokona przeglądu wybranych przykładów świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych świadczonych na odległość.

W odniesieniu do różnic w sytuacji kobiet i mężczyzn będących skutkiem COVID-19, Eurofound przeprowadzi dalsze analizy tego, jak wygląda podział pracy płatnej i nieodpłatnej oraz obowiązków opiekuńczych i domowych między kobiety a mężczyzn podczas obecnego kryzysu.

Badania obejmą szereg różnych aspektów dotyczących wpływu pandemii i zmian w usługach publicznych, takich jak służby zatrudnienia, świadczenia zdrowotne i usługi opiekuńcze, ochrona socjalna oraz edukacja. Przykładowe aspekty będące przedmiotem badań to korzystanie z tych usług i ich świadczenie, stopień przygotowania świadczeniodawców, wykorzystanie narzędzi cyfrowych, konsolidacja i finansowanie, a także zadowolenie i doświadczenia osób korzystających z tych usług.

W poniższych sekcjach udostępniono publikacje, dane i bieżące prace dotyczące tego tematu.

Read less
 • Publications (636)
 • Data
 • Ongoing work (11)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Warunki i jakość życia

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.